Mo ghaol sa bho/cha toir Iain Mor a nighean dhomh/Lady Montgomery/an teid thu bhuain mhaoraich/bodachan a gharaidh

Mo ghaol sa bho/cha toir Iain Mor a nighean dhomh/Lady Montgomery/an teid thu bhuain mhaoraich/bodachan a gharaidh