Artist
Lata MAngeshkar & Nitin Mukesh

Lata MAngeshkar & Nitin Mukesh