Fantasia on a theme by Thomas Tallis for double string orchestra

Fantasia on a theme by Thomas Tallis for double string orchestra