Port Ruiridh Laingeil; Sunndachan MacPhee; Ray Rich of Glenborrodale Castle; Mr Iain MacColl; Tha Niall anns a'bhata mhor

Port Ruiridh Laingeil; Sunndachan MacPhee; Ray Rich of Glenborrodale Castle; Mr Iain MacColl; Tha Niall anns a'bhata mhor

Artist
Allan MacColl

Allan MacColl