Artist
Fritz (1875-1962)) (1759-1824) Von Paradies & Maria Theresia (alias Kreisler

Fritz (1875-1962)) (1759-1824) Von Paradies & Maria Theresia (alias Kreisler