Missa in tempore belli (Hob. XXII. 9) ?Paukenmesse?

Missa in tempore belli (Hob. XXII. 9) ?Paukenmesse?