The opening of Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

The opening of Fantasia on a Theme by Thomas Tallis