Artist
Antara Mitra & Karthik & Mahalaxmi

Antara Mitra & Karthik & Mahalaxmi