'N Oidhche sin Bha Mis' air Chuan (One night out on the ocean)

'N Oidhche sin Bha Mis' air Chuan (One night out on the ocean)