Artist
Vilayat Khan (sitar) / Kishan  Maharaj (tabla)

Vilayat Khan (sitar) / Kishan Maharaj (tabla)