Raduytesya, pravednii, o Gospode (Rejoice in the Lord, O you righteous) Op.25 No.6

Raduytesya, pravednii, o Gospode (Rejoice in the Lord, O you righteous) Op.25 No.6