Music
Mairi MacInnes


Tracks (33)

Sort by

Dealachadh (Parting)
Nighean Chruinn Donn
Na Gillean nach Maireann
Seall thall tighinn bho'n Ear (Tune Dark Island)
Seall thall tighinn bho'n Ear (Tune Dark Island)
Performer
Duncan Findlay
BODACH NA NOLLAIG (SANTA CLAUS)
TURAS DHOMHSA CHON AN GALLDACHD
TURAS DHOMHSA CHON AN GALLDACHD
Performer
Gillebride MacMillan
Mary Ann Kennedy
Canan Nan Gaidheal - Language of the Gael
AON, DHA, TRI (ONE, TWO, THREE)
UIBHIST NAM BEANN ARDA (UIST OF THE HIGH HILLS)
UIBHIST NAM BEANN ARDA (UIST OF THE HIGH HILLS)
TIC TOC ARS' AN CLEOC
Land of Light
Calum Coinneanach
Leis An Lurgainn
Eilean M'Araich
E HO RO THA MI AN DUIL A BHITH TILLEADH
E HO RO THA MI AN DUIL A BHITH TILLEADH
Oran Na Stocainnean
FEAR A' BHATA (MY BOATMAN)
COME BACK TO ME
thuras dhomhsa cho'n na galltachd
thuras dhomhsa cho'n na galltachd
Performer
Gillebride MacMillan, Mary Ann Kennedy & Mairi MacInnes
last_played_on
Canan Nan Gaidheal - Language of the Gael
Canan Nan Gaidheal - Language of the Gael
Performer
Ms Mary-Ann Kennedy, Catherine-Ann MacPhee, Ishbel MacAskill, Kenna Campbell, Mairi MacInnes & Wilma Kennedy
Neamhnaid Gheal Dochais
Add music you love and enjoy it

Added. Check out your playlist Dismiss