Music
Anne Lorne Gillies

Biography

Anne Lorne Gillies (Scottish Gaelic: Anna Latharna NicGillìosa) is a singer, writer and Gaelic activist. She is a classically-trained musician, with a deep-rooted understanding of Scottish culture, and a professional singer/songwriter who moves convincingly from the traditional Gaelic song repertoire ...

Read more on Wikipedia

Show biography

Biography

Anne Lorne Gillies (Scottish Gaelic: Anna Latharna NicGillìosa) is a singer, writer and Gaelic activist. She is a classically-trained musician, with a deep-rooted understanding of Scottish culture, and a professional singer/songwriter who moves convincingly from the traditional Gaelic song repertoire to operatic arias; from the songs of Robert Burns to the songs of St Kilda. She was born in Stirling in 1944, and raised on a croft in Argyll from the age of five.

Read more on Wikipedia


Tracks (28)

Sort by

AN CAGAR
Oran na h-ighinne Hirtich (The St Kildan Maiden's Song)
Oran na h-ighinne Hirtich (The St Kildan Maiden's Song)
Mo Ghaol Oigear A' Chuil Duinn
A Fhleasgaich A' Chuil dualaich
A Chuairt Shamhraidh
Tuireadh nan Hirteach (The Lament of the St Kildans)
Tuireadh nan Hirteach (The Lament of the St Kildans)
Cas Na Caora Hiortaich O
Beir Soraidh Bhuam/Alasdair Oig Mhic Ic Neacail
Beir Soraidh Bhuam/Alasdair Oig Mhic Ic Neacail
The Mi Am Chadal Na Duisgibh Mi
RE AN-T-SAMHRAIDH BHA MO DHUIL RIS
Muladach mi 's mi air m aineoil
Coille'n Fhasaich
Oran Mor Mhicleoid
EOGHAINN BAN
EOGHAINN BAN
Performer
ALASTAIR MACDONALD
TIORADH
SORAIDH LEIS A BHREACAN UR
An Ataireachd Ard
Thoir Am Fios Seo Chun A Bhaird
NACH GORACH MI GAD CHAOINEADH
Gura Thall Ann an Soaigh
Mnathan a Ghlinne Seo
Eilean a ' cheo
Am Buachaille Ban
Add music you love and enjoy it

Added. Check out your playlist Dismiss