Music
Kathleen MacDonald


Tracks (23)

Sort by

Soraidh Leis An Aite
GUR MILIS MORAG
An t-Eilean Muileach
Machaire Bhornais
MO LEANNAN/MALA CHAOL
Measradh (Oran Maistridh)
Nuair Dh'Iathas Ceo an Fheasgair Dluth (Gleann an Fhraoich)
Nuair Dh'Iathas Ceo an Fheasgair Dluth (Gleann an Fhraoich)
MI LE M'UILINN
An Ataireachd Ard
DEALBH CHOLTAIS UIBHIST
RUAIRIDH IAIN THAILLEIR
RUAIRIDH IAIN THAILLEIR
Performer
OSSIAN
AODANN STRATHBHAIN
Taladh nan eilean
's Fath Mo Mhulaid Gun Dh'fhas Mi Duilich
's Fath Mo Mhulaid Gun Dh'fhas Mi Duilich
Tog Orm Mo Phiob
Bidh Clann Ulaidh
Duanag a' Chiobair
Gleann Gallaidh
O 's Ann Tha Mo Ghaol Sa Thall
Nuair Bhios Mi Leam Fhin
Gradh Geal Mo Chridhe
Caite An Caidil Thu Fhaoileag Bhain
Add music you love and enjoy it

Added. Check out your playlist Dismiss