Flora MacNeil
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/default_artist_images/pop2.jpg
1928-10-06
https://musicbrainz.org/artist/90c89a5c-fd00-42d1-9b16-e4c809e7c3ea
Flora MacNeil Flora MacNeil Flora MacNeil Flora MacNeil


Tracks

Sort by

Flora MacNeil
CHI MI'N TIR 'SAN ROBH MI NAM BHALACH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
CHI MI'N TIR 'SAN ROBH MI NAM BHALACH CHI MI'N TIR 'SAN ROBH MI NAM BHALACH CHI MI'N TIR 'SAN ROBH MI NAM BHALACH CHI MI'N TIR 'SAN ROBH MI NAM BHALACH
Flora MacNeil
Seathan Mac Righ Eireann
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
Seathan Mac Righ Eireann Seathan Mac Righ Eireann Seathan Mac Righ Eireann Seathan Mac Righ Eireann
Flora MacNeil
THIG TRI NITHEAN GUN IARRAIDH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
THIG TRI NITHEAN GUN IARRAIDH THIG TRI NITHEAN GUN IARRAIDH THIG TRI NITHEAN GUN IARRAIDH THIG TRI NITHEAN GUN IARRAIDH
Flora MacNeil
Sraid Na H-Eala
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
Sraid Na H-Eala Sraid Na H-Eala Sraid Na H-Eala Sraid Na H-Eala
Flora MacNeil
Mo Dhomhnullan Fhein
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
Mo Dhomhnullan Fhein Mo Dhomhnullan Fhein Mo Dhomhnullan Fhein Mo Dhomhnullan Fhein
Flora MacNeil
A Mhairead Og
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
A Mhairead Og A Mhairead Og A Mhairead Og A Mhairead Og
Flora MacNeil
Mhic Iarla Nam Bratach Bana
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
Mhic Iarla Nam Bratach Bana Mhic Iarla Nam Bratach Bana Mhic Iarla Nam Bratach Bana Mhic Iarla Nam Bratach Bana
Flora MacNeil
Craobh nan Ubhal
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
Craobh nan Ubhal Craobh nan Ubhal Craobh nan Ubhal Craobh nan Ubhal
Flora MacNeil
Gur muladach sgith mi (I Am Weary And Desolate)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
Gur muladach sgith mi (I Am Weary And Desolate) Gur muladach sgith mi (I Am Weary And Desolate) Gur muladach sgith mi (I Am Weary And Desolate) Gur muladach sgith mi (I Am Weary And Desolate)
Flora MacNeil
SAD AM I (SEINN O HORO SEINN)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
SAD AM I (SEINN O HORO SEINN) SAD AM I (SEINN O HORO SEINN) SAD AM I (SEINN O HORO SEINN) SAD AM I (SEINN O HORO SEINN)
Alison Kinnaird
Mo run geal og (My fair young love)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
Mo run geal og (My fair young love) Mo run geal og (My fair young love) Mo run geal og (My fair young love) Mo run geal og (My fair young love)
Flora MacNeil
CAINNT MO MHATHAIR GAIDHLIG BHARRAIDH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
CAINNT MO MHATHAIR GAIDHLIG BHARRAIDH CAINNT MO MHATHAIR GAIDHLIG BHARRAIDH CAINNT MO MHATHAIR GAIDHLIG BHARRAIDH CAINNT MO MHATHAIR GAIDHLIG BHARRAIDH
Flora MacNeil
CO SIOD THALL AIR SRAID NA H-EALA (AIR FAIL IL O)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
CO SIOD THALL AIR SRAID NA H-EALA (AIR FAIL IL O) CO SIOD THALL AIR SRAID NA H-EALA (AIR FAIL IL O) CO SIOD THALL AIR SRAID NA H-EALA (AIR FAIL IL O) CO SIOD THALL AIR SRAID NA H-EALA (AIR FAIL IL O)
Flora MacNeil
DISATHUIRNE GHABH MI MULAD
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
DISATHUIRNE GHABH MI MULAD DISATHUIRNE GHABH MI MULAD DISATHUIRNE GHABH MI MULAD DISATHUIRNE GHABH MI MULAD
Flora MacNeil
Nuair A Rainig Mi'm Baile
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
Nuair A Rainig Mi'm Baile Nuair A Rainig Mi'm Baile Nuair A Rainig Mi'm Baile Nuair A Rainig Mi'm Baile
Flora MacNeil
Mhic Iarla Nam Bratach Bana
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
Mhic Iarla Nam Bratach Bana Mhic Iarla Nam Bratach Bana Mhic Iarla Nam Bratach Bana Mhic Iarla Nam Bratach Bana
Flora MacNeil
Nighean Donn Na Gobhar
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
Nighean Donn Na Gobhar Nighean Donn Na Gobhar Nighean Donn Na Gobhar Nighean Donn Na Gobhar
Flora MacNeil
MILE MARPHAISG AIR NA FEARAIBH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
MILE MARPHAISG AIR NA FEARAIBH MILE MARPHAISG AIR NA FEARAIBH MILE MARPHAISG AIR NA FEARAIBH MILE MARPHAISG AIR NA FEARAIBH
Flora MacNeil
Thainig Maor Na Mo Dhail
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
Thainig Maor Na Mo Dhail Thainig Maor Na Mo Dhail Thainig Maor Na Mo Dhail Thainig Maor Na Mo Dhail
Flora MacNeil
CHAN E CAOIDH MHIC SHIRIDH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
CHAN E CAOIDH MHIC SHIRIDH CHAN E CAOIDH MHIC SHIRIDH CHAN E CAOIDH MHIC SHIRIDH CHAN E CAOIDH MHIC SHIRIDH
Flora MacNeil
Nach gorach mi gad chaoineadh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
Nach gorach mi gad chaoineadh Nach gorach mi gad chaoineadh Nach gorach mi gad chaoineadh Nach gorach mi gad chaoineadh
Flora MacNeil
DH'FHALBH MO RUN 'S DH'FHAG E'N CALA
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
DH'FHALBH MO RUN 'S DH'FHAG E'N CALA DH'FHALBH MO RUN 'S DH'FHAG E'N CALA DH'FHALBH MO RUN 'S DH'FHAG E'N CALA DH'FHALBH MO RUN 'S DH'FHAG E'N CALA
Flora MacNeil
NAM FAIGHINN GILLE RI CHEANNACH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
NAM FAIGHINN GILLE RI CHEANNACH NAM FAIGHINN GILLE RI CHEANNACH NAM FAIGHINN GILLE RI CHEANNACH NAM FAIGHINN GILLE RI CHEANNACH
Flora MacNeil
Gur A Mise Tha Gu Muirneach
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
Gur A Mise Tha Gu Muirneach Gur A Mise Tha Gu Muirneach Gur A Mise Tha Gu Muirneach Gur A Mise Tha Gu Muirneach
Flora MacNeil
CADAL CHA DEAN MI
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
CADAL CHA DEAN MI CADAL CHA DEAN MI CADAL CHA DEAN MI CADAL CHA DEAN MI
Flora MacNeil
A' BHEANNACHD BHARRACH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
A' BHEANNACHD BHARRACH A' BHEANNACHD BHARRACH A' BHEANNACHD BHARRACH A' BHEANNACHD BHARRACH
Flora MacNeil
A' MHAIGHDEAN BHARRACH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
A' MHAIGHDEAN BHARRACH A' MHAIGHDEAN BHARRACH A' MHAIGHDEAN BHARRACH A' MHAIGHDEAN BHARRACH
Calum Johnston
Mhic Iarla Nam Bratach Bana (feat. Flora MacNeil)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
Mhic Iarla Nam Bratach Bana (feat. Flora MacNeil) Mhic Iarla Nam Bratach Bana (feat. Flora MacNeil) Mhic Iarla Nam Bratach Bana (feat. Flora MacNeil) Mhic Iarla Nam Bratach Bana (feat. Flora MacNeil)
Flora MacNeil
A Bhradag Dubh (Barra Boasting Song)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
A Bhradag Dubh (Barra Boasting Song) A Bhradag Dubh (Barra Boasting Song) A Bhradag Dubh (Barra Boasting Song) A Bhradag Dubh (Barra Boasting Song)
RONALD GILLIES & Flora MacNeil
CHI MI'N TIR 'SAN ROBH MI NAM BHALACH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
CHI MI'N TIR 'SAN ROBH MI NAM BHALACH CHI MI'N TIR 'SAN ROBH MI NAM BHALACH CHI MI'N TIR 'SAN ROBH MI NAM BHALACH CHI MI'N TIR 'SAN ROBH MI NAM BHALACH
Flora MacNeil
Sraid Na H-Eala
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
Sraid Na H-Eala Sraid Na H-Eala Sraid Na H-Eala Sraid Na H-Eala
Flora MacNeil
An Fhideag Airgid
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
An Fhideag Airgid An Fhideag Airgid An Fhideag Airgid An Fhideag Airgid
Flora MacNeil
Disathuirne Ghabh Mi Mulad
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
Disathuirne Ghabh Mi Mulad Disathuirne Ghabh Mi Mulad Disathuirne Ghabh Mi Mulad Disathuirne Ghabh Mi Mulad
Add music you love and enjoy it

Added. Check out your playlist Dismiss