Music Menu
Flora MacNeil


Tracks (33)

Sort by

CAINNT MO MHATHAIR GAIDHLIG BHARRAIDH
CHI MI'N TIR 'SAN ROBH MI NAM BHALACH
CHI MI'N TIR 'SAN ROBH MI NAM BHALACH
Performer
RONALD GILLIES
DH'FHALBH MO RUN 'S DH'FHAG E'N CALA
Mhic Iarla Nam Bratach Bana (feat. Flora MacNeil)
Mhic Iarla Nam Bratach Bana (feat. Flora MacNeil)
A Bhradag Dubh (Barra Boasting Song)
CHI MI'N TIR 'SAN ROBH MI NAM BHALACH
CHI MI'N TIR 'SAN ROBH MI NAM BHALACH
Performer
RONALD GILLIES & Flora MacNeil
Add music you love and enjoy it

Added. Check out your playlist Dismiss