Christine Primrose
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/default_artist_images/pop2.jpg
https://musicbrainz.org/artist/53400803-6b77-494f-8711-f9612a1a37a1
Christine Primrose Christine Primrose Christine Primrose Christine Primrose


Tracks

Sort by

Christine Primrose
Ceann Loch An Duin
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
Ceann Loch An Duin Ceann Loch An Duin Ceann Loch An Duin Ceann Loch An Duin
Christine Primrose
Fluich an oidhche/ He Mandu/ Mile Marphaisg Air A Ghaol
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
Fluich an oidhche/ He Mandu/ Mile Marphaisg Air A Ghaol Fluich an oidhche/ He Mandu/ Mile Marphaisg Air A Ghaol Fluich an oidhche/ He Mandu/ Mile Marphaisg Air A Ghaol Fluich an oidhche/ He Mandu/ Mile Marphaisg Air A Ghaol
Alison Kinnaird
TALADH DHOMHNAILL GHUIRM (DONALD GORM'S LULLABY)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
TALADH DHOMHNAILL GHUIRM (DONALD GORM'S LULLABY) TALADH DHOMHNAILL GHUIRM (DONALD GORM'S LULLABY) TALADH DHOMHNAILL GHUIRM (DONALD GORM'S LULLABY) TALADH DHOMHNAILL GHUIRM (DONALD GORM'S LULLABY)
Christine Primrose
An Ghille Dubh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
An Ghille Dubh An Ghille Dubh An Ghille Dubh An Ghille Dubh
Christine Primrose
Togail Curs Air Leodhas
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
Togail Curs Air Leodhas Togail Curs Air Leodhas Togail Curs Air Leodhas Togail Curs Air Leodhas
Christine Primrose
CUMHA RUAIRIDH MHOIR
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
CUMHA RUAIRIDH MHOIR CUMHA RUAIRIDH MHOIR CUMHA RUAIRIDH MHOIR CUMHA RUAIRIDH MHOIR
Christine Primrose
'N Teid Thu Leam Mo Nighean Donn?
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
'N Teid Thu Leam Mo Nighean Donn? 'N Teid Thu Leam Mo Nighean Donn? 'N Teid Thu Leam Mo Nighean Donn? 'N Teid Thu Leam Mo Nighean Donn?
Christine Primrose
Mo Cheist Am Fear Ban
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
Mo Cheist Am Fear Ban Mo Cheist Am Fear Ban Mo Cheist Am Fear Ban Mo Cheist Am Fear Ban
Christine Primrose
Dheanainn Sugradh Ris An Nigh'n Dubh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
Dheanainn Sugradh Ris An Nigh'n Dubh Dheanainn Sugradh Ris An Nigh'n Dubh Dheanainn Sugradh Ris An Nigh'n Dubh Dheanainn Sugradh Ris An Nigh'n Dubh
Christine Primrose
Morag Leat Shiubhlainn
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
Morag Leat Shiubhlainn Morag Leat Shiubhlainn Morag Leat Shiubhlainn Morag Leat Shiubhlainn
Christine Primrose
Aodann Srath Bhàin
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
Aodann Srath Bhàin Aodann Srath Bhàin Aodann Srath Bhàin Aodann Srath Bhàin
Alison Kinnaird
Tha m'eudail is m'aighear 's mo ghradh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
Tha m'eudail is m'aighear 's mo ghradh Tha m'eudail is m'aighear 's mo ghradh Tha m'eudail is m'aighear 's mo ghradh Tha m'eudail is m'aighear 's mo ghradh
Christine Primrose
A Mhairead Og
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
A Mhairead Og A Mhairead Og A Mhairead Og A Mhairead Og
Christine Primrose
'N Ath Bhanais Bhois Agam
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
'N Ath Bhanais Bhois Agam 'N Ath Bhanais Bhois Agam 'N Ath Bhanais Bhois Agam 'N Ath Bhanais Bhois Agam
Christine Primrose
Ceann Traigh Ghruinneart
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
Ceann Traigh Ghruinneart Ceann Traigh Ghruinneart Ceann Traigh Ghruinneart Ceann Traigh Ghruinneart
Alison Kinnaird
Tha na h-uain air an Tulaich
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
Tha na h-uain air an Tulaich Tha na h-uain air an Tulaich Tha na h-uain air an Tulaich Tha na h-uain air an Tulaich
Christine Primrose
Oganaich An Oir Fhuilt Bhuidhe
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
Oganaich An Oir Fhuilt Bhuidhe Oganaich An Oir Fhuilt Bhuidhe Oganaich An Oir Fhuilt Bhuidhe Oganaich An Oir Fhuilt Bhuidhe
Alison Kinnaird
Coinnichidh mi an Gleann an Fhraoich
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
Coinnichidh mi an Gleann an Fhraoich Coinnichidh mi an Gleann an Fhraoich Coinnichidh mi an Gleann an Fhraoich Coinnichidh mi an Gleann an Fhraoich
Christine Primrose
Coille an Fhasaich
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
Coille an Fhasaich Coille an Fhasaich Coille an Fhasaich Coille an Fhasaich
Christine Primrose
Oran Mu'n Ghruagaich
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
Oran Mu'n Ghruagaich Oran Mu'n Ghruagaich Oran Mu'n Ghruagaich Oran Mu'n Ghruagaich
Brian Ó hEadhra
An till mi tuilleadh a Leodhas
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
An till mi tuilleadh a Leodhas An till mi tuilleadh a Leodhas An till mi tuilleadh a Leodhas An till mi tuilleadh a Leodhas
Christine Primrose
Tha Mi Fo Churam
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
Tha Mi Fo Churam Tha Mi Fo Churam Tha Mi Fo Churam Tha Mi Fo Churam
Christine Primrose
Nuair dh'iathas ceo an fheasgair dluth
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
Nuair dh'iathas ceo an fheasgair dluth Nuair dh'iathas ceo an fheasgair dluth Nuair dh'iathas ceo an fheasgair dluth Nuair dh'iathas ceo an fheasgair dluth
Christine Primrose
Eilean Beag Donn A' Chuain
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
Eilean Beag Donn A' Chuain Eilean Beag Donn A' Chuain Eilean Beag Donn A' Chuain Eilean Beag Donn A' Chuain
Christine Primrose
Carlobhagh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
Carlobhagh Carlobhagh Carlobhagh Carlobhagh
Christine Primrose
Nach Truagh Leat Mi 'S Tu'n Eirinn
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
Nach Truagh Leat Mi 'S Tu'n Eirinn Nach Truagh Leat Mi 'S Tu'n Eirinn Nach Truagh Leat Mi 'S Tu'n Eirinn Nach Truagh Leat Mi 'S Tu'n Eirinn
Christine Primrose
Bean A' Chotain Ruaidh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
Bean A' Chotain Ruaidh Bean A' Chotain Ruaidh Bean A' Chotain Ruaidh Bean A' Chotain Ruaidh
Christine Primrose
Nan Ceadaicheadh An T Side Dhomh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.56/img/track_fallback.png
link
Nan Ceadaicheadh An T Side Dhomh Nan Ceadaicheadh An T Side Dhomh Nan Ceadaicheadh An T Side Dhomh Nan Ceadaicheadh An T Side Dhomh
Add music you love and enjoy it

Added. Check out your playlist Dismiss