Music
Catherine-Ann MacPhee

Biography

Catherine-Ann MacPhee (born 1959) is a Scottish Gaelic singer. ...

Read more on Wikipedia

Show biography

Biography

Catherine-Ann MacPhee (born 1959) is a Scottish Gaelic singer.

Read more on Wikipedia


Tracks (30)

Sort by

SGUABAN ARBHAIR
An Ataireachd Ard
O Iosa Bi 'n Comhnaidh Air M'aire
Oran Beinn Li
STOCAINNEAN DAOIMEAN
O Teannaibh Dluth Is Togaibh Fonn
MO CHRIDHE TROM 'S MI SEOLADH
Gaol an t-Seoladair
Soraidh le Eilean aâ?? Cheo
FAILTE DRUIM FIONN
's Fluich An Oidhche
Canan Nan Gaidheal
BARRAIGH GRADHACH (feat. Catherine-Ann MacPhee & Kathleen MacInnes)
BARRAIGH GRADHACH (feat. Catherine-Ann MacPhee & Kathleen MacInnes)
Performer
Featured Artist
A FHLEASGAICH OIG BITH FURACHAIL
LEANAIDH MI (feat. Catherine-Ann MacPhee & Kathleen MacInnes)
LEANAIDH MI (feat. Catherine-Ann MacPhee & Kathleen MacInnes)
Performer
Featured Artist
AM BUACHAILLE BAN
Hi Ri Ri O Ra Ill O
Canan Nan Gaidheal - Language of the Gael
A Ghaoil Leig Dhachaidh Gu Mo Mhathair Mi; Leannan Mo Ghaoil, Mairi Bhoidheach Seist
A Ghaoil Leig Dhachaidh Gu Mo Mhathair Mi; Leannan Mo Ghaoil, Mairi Bhoidheach Seist
Puirt a Beul, Calum Beag, Ruidhleadh Cailleach Sheatadh Cailleach, Dh'fhlabhainn Sgiobalta Sgiobalata
Puirt a Beul, Calum Beag, Ruidhleadh Cailleach Sheatadh Cailleach, Dh'fhlabhainn Sgiobalta Sgiobalata
AM PIOBAIRE MISGEACH (feat. Catherine-Ann MacPhee & Kathleen MacInnes)
AM PIOBAIRE MISGEACH (feat. Catherine-Ann MacPhee & Kathleen MacInnes)
Performer
Featured Artist
Bu Deonach Leam Tilleadh (CD1)
Cuir an ceòl as fheàrr leat ris

Added. Check out your playlist Dismiss