Date: 06.08.2013Last updated: 06.08.2013 at 10.17

Category: Online and interactive; Wales

BBC Cymru Wales and S4C have announced that all of S4C’s programmes will be available on BBC iPlayer by autumn next year.

English language version

The technical work on the project will start immediately, with the intention of ensuring S4C’s presence as a full channel, available to view live and on demand, on BBC iPlayer by autumn 2014. S4C will be the only independent channel available on iPlayer and the development reflects the unique partnership between the channel and the BBC.

BBC iPlayer is available for free on over 650 platforms and devices in the UK. In June this year, the popular video on-demand service received 239 million requests for BBC TV and radio programmes – up 45 per cent on June 2012. It allows viewers to watch programmes live or catch up on ones they’ve missed wherever and whenever they want to - on PCs, mobiles, tablets and internet connected TVs. Viewers also have the option to download TV programmes on some devices to watch at another time.

The plan was given the go-ahead by the BBC Trust after S4C made a request to the BBC to appear as a full channel with all its programmes available on iPlayer. The aim is to launch the new service, initially for a trial period of 18 months, in autumn 2014.

Editorial arrangements will be formally agreed between the BBC Trust and the S4C Authority prior to launch.

According to Sian Gwynedd, BBC Cymru Wales’ Head of Welsh Language Programmes and Services, this is a significant development which will ensure that all of the BBC’s and S4C’s Welsh language television and radio programmes will be available in one place.

Sian Gwynedd said: “This is a very important development which will ensure that all Welsh language programmes from the BBC and S4C, as well as BBC Radio Cymru’s programmes, will be available live and on demand not only to audiences in Wales but across the UK.

“BBC Wales is committed to broadening the appeal and reach of Welsh language content online and this development supports our desire to improve what we offer to Welsh speakers by making it easier for users to find Welsh language content.

“In a global digital market no one can deny the challenge facing the Welsh language but through working in partnership with S4C, we can take advantage of the incredible growth in popularity and usage of BBC iPlayer to bring Welsh language programmes to the largest possible number of viewers. It’s amazing that through working together closely and constructively we can offer this service to our audiences, and establishing S4C as the only independent channel on BBC iPlayer reflects our unique partnership with S4C.”

S4C’s Chief Executive, Ian Jones said: “Ensuring that S4C’s content is on BBC iPlayer is a very exciting development. The great advantage of BBC iPlayer is that it is available on over 650 devices and platforms for free in the UK – which provide new ways to showcase S4C’s excellent content.

“This is another substantial step forward in our efforts as a channel to ensure that S4C content is available in as many ways as possible to as many people as possible.”

Since its launch in 2007, BBC iPlayer has evolved to include entire series, films, radio programmes and live TV channels and radio stations. BBC Wales’ Welsh language programmes for S4C and BBC Radio Cymru’s programmes are already available on BBC iPlayer.

DI

Welsh language version

RHAGLENNI S4C I YMDDANGOS AR BBC iPLAYER

Mae BBC Cymru ac S4C wedi cyhoeddi y bydd holl raglenni S4C ar gael ar BBC iPlayer erbyn hydref flwyddyn nesaf.

Fe fydd y gwaith technegol ar y prosiect yn dechrau ar unwaith â’r bwriad o sicrhau presenoldeb S4C fel sianel lawn, yn fyw ac ar alw, ar yr iPlayer erbyn hydref 2014. S4C fydd yr unig sianel annibynnol i ymddangos ar yr iPlayer ac mae’r datblygiad yn adlewyrchu’r bartneriaeth unigryw rhwng y sianel a’r BBC.

Mae BBC iPlayer ar gael yn rhad ac am ddim ar dros 650 o blatfformau a dyfeisiau yn y DU. Ym mis Mehefin eleni, derbyniodd y gwasaneth fideo ar alw poblogaidd 239 miliwn o geisiadau am raglenni teledu a radio y BBC – cynnydd o 45 y cant ers Mehefin 2012. Mae’n galluogi gwylwyr i wylio rhaglenni naill ai’n fyw neu eu gwylio ar alw lle bynnag a phryd bynnag y mae nhw’n dymuno – ar gyfrifiaduron, ffonau symudol, tabledi a setiau teledu cysylltiedig. Mae gan wylwyr yr opswin hefyd o lawrlwytho rhaglenni teledu ar rai dyfeisiau i’w gwylio rywbryd arall.

Rhoddwyd caniatâd i’r cynllun gan Ymddiriedolaeth y BBC ar ôl i S4C wneud cais i’r BBC yn gofyn am ymddangos fel sianel lawn gyda’i holl raglenni ar iPlayer. Y bwriad yw lansio’r gwasanaeth newydd, am gyfnod prawf o 18 mis i gychwyn, yn hydref 2014.

Fe fydd trefniadau golygyddol yn cael eu cytuno'n ffurfiol rhwng Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C cyn y lansiad.

Yn ôl Sian Gwynedd, Pennaeth Rhaglenni a Gwasanaethau Cymraeg BBC Cymru, mae’r datblygiad yn un arwyddocaol a fydd yn sicrhau bod holl raglenni teledu a radio Cymraeg y BBC ac S4C ar gael mewn un lle.

Dywedodd Sian Gwynedd: “Mae hwn yn ddatblygiad hynod o bwysig a fydd yn sicrhau bod holl raglenni teledu Cymraeg y BBC ac S4C, yn ogystal â rhaglenni BBC Radio Cymru, ar gael yn fyw ac ar alw nid yn unig i gynulleidfaoedd yng Nghymru ond ledled y DU.

“Mae BBC Cymru wedi ymrwymo i ehangu apêl a chyrhaeddiad cynnwys Cymraeg ar-lein ac mae’r datblygiad hwn yn cefnogi ein hawydd i wella’r ddarpariaeth i siaradwyr Cymraeg trwy ei gwneud hi’n haws i ddefnyddwyr ddod o hyd i gynnwys sydd ar gael yn yr iaith Gymraeg.

“Mewn marchnad ddigidol fyd-eang does neb yn medru gwadu’r her sy’n wynebu’r iaith Gymraeg ond trwy weithio mewn partneriaieth gydag S4C rydym yn gallu manteisio ar y tŵf anhygoel ym mhoblogrwydd a defnydd BBC iPlayer i ddod â rhaglenni Cymraeg i’r nifer mwyaf posib o wylwyr. Mae’n wych ein bod, trwy gydweithio agos ac adeiladol, yn medru cynnig y gwasanaeth hwn i’n cynulleidfaoedd ac mae sefydlu S4C fel yr unig sianel annibynnol ar BBC iPlayer yn adlewyrchu ein partneriaeth unigryw gyda’r sianel.”

Dywedodd Prif Weithredwr S4C, Ian Jones: “Mae sicrhau lle i gynnwys S4C ar BBC iPlayer yn ddatblygiad cyffrous iawn. Mantais enfawr BBC iPlayer yw ei fod ar gael ar dros 650 o ddyfeisiau a phlatfformau yn rhad ac am ddim yn y DU – sy’n cynnig llwyfannau newydd i gynnwys gwych S4C.

“Mae hyn yn gam sylweddol arall yn ein hymdrechion fel sianel i sicrhau bod cynnwys S4C ar gael mewn cymaint â phosib o ffyrdd i gymaint â phosib o bobl.”

Ers ei lansio yn 2007 mae BBC iPlayer wedi addasu i gynnwys cyfresi cyfan, ffilmiau, rhaglenni radio a sianeli teledu a gorsafoedd radio byw. Mae rhaglenni teledu Cymraeg BBC Cymru Wales ar S4C, a rhaglenni BBC Radio Cymru eisoes ar gael ar BBC iPlayer.

DI

This is a very important development which will ensure that all Welsh language programmes from the BBC and S4C, as well as BBC Radio Cymru’s programmes, will be available live and on demand not only to audiences in Wales but across the UK."

Sian Gwynedd, Head of BBC Cymru Wales' Welsh Language Programmes and Services

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.