http://www.bbcmacedonian.com

07. Декември 2004 - Објавено на 12:39 GMT

Сите права, вклучувајќи ги авторските, во содржината на овие страници на БиБиСи ги контролира или поседува за такви намени БиБиСи.

Користејќи ги интернет страниците на БиБиСи, се согласувате дека може да ја преснимате содржината само за лични и некомерцијални цели.

Не смеете да ја копирате, емитувате, преснимувате, меморирате (во каков било медиум), јавно прикажувате, адаптирате или измените содржината на веб-страниците за каква било друга намена без претходна писмена согласност на БиБиСи.