1

Bài 1: One-minute English

Bộ phận chọn bài

  1. 1 One-minute English

Phần 25

In today's One-minute English Phil will explain how to use 'play', 'go' and 'do' with different sports.
ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲ ਦੱਸੇਗਾ 'play', 'go' ਅਤੇ 'do'  ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ।

Các phần trong bài này

0 / 3

  • 0 / 3
    Bài tập 1

Bài tập 1

Play, do and go for sports

In today's One-minute English Phil will explain how to use 'play', 'go' and 'do' with different sports.
ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲ ਦੱਸੇਗਾ 'play', 'go' ਅਤੇ 'do' ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ।

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

Hiển thị văn bản ghi âm (hay video) Giấu văn bản ghi âm (hay video)

Hi, I'm Phil from BBC Learning English. Today, I'm going to tell you how we use play, do and go with different sports.

So, for team sports or ball games, we use play. So, I can say: I play football. I don't play tennis.

For more individual activities, we use do. So, we can say: I do exercise. I don't do judo.

Then, for activities ending in –ING, we often use go. So, I can say: I go running. Or: I don't go swimming.

Of course, there are some exceptions, but try to remember. Play for team sports or ball games. Do for individual activities and go for activities ending in –ING.

Function

Play

ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦ 'play' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

I play football every week.
My cousins play tennis.
I played cricket at school.

Do

ਇਕੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦ 'do' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

I do athletics in the summer.
I did karate when I was younger.
I want to do Yoga.

Go

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਂਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ '–ing' ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦ 'go' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

I go swimming every week.
I go running at the weekends.
I want to go sailing.

ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ 'go + -ing' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'boxing' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਮਲ ਹਨ।
I do boxing at a local gym.

Play, do and go for sports

3 Questions

Fill in the gaps. 
ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ।

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Trắc nghiệm
Excellent! Bạn làm rất tốt! Bad luck! Điểm bạn đạt được:
x / y

Extension:

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦ 'practise' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ 'train' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦ 'make' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

Interesting facts

25.Football_GettyImages-873929210.jpg25.Yoga_GettyImages-171353853.jpg25.Annapurna.GettyImages-185832760.jpg 

Conversation Cards

English_learning_POST_new.png