Tham khảo từ vựng

Episode-01: How do I compare two things?

cheap
ਸਸਤਾ

expensive
ਮਹਿੰਗਾ

healthy
ਤੰਦਰੁਸਤ

clean
ਸਾਫ਼

thin
ਪਤਲਾ

Episode-02: How do I talk about being ill?

a cold
ਸਰਦੀ/ਜ਼ੁਕਾਮ

the flu
ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ ਆਦਿ

a cough
ਖੰਘ

a sore throat
ਦੁੱਖਦਾ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਗਲਾ

a headache
ਸਿਰਦਰਦ

a stomach ache
ਪੇਟ ਦਰਦ

a toothache
ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

an earache
ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

a backache
ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

Episode-03: How do I compare more than two things?

nice
ਚੰਗਾ

tasty
ਸੁਆਦ

delicious
ਸੁਆਦ

good
ਵਧੀਆ

bad
ਮਾੜਾ

cheap
ਸਸਤਾ

long
ਲੰਬਾ

fun
ਮਜ਼ੇਦਾਰ

pretty
ਸੁੰਦਰ

lovely
ਸੁੰਦਰ

interesting
ਨਜ਼ੇਦਾਰ

exciting
ਦਿਲਚਸਪ

Episode-03: How do I respond to news?

a driving test
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇਮਤਿਹਾਨ 

the lottery
ਲਾਟਰੀ 

lost (past simple of ‘lose’)
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੀ ਚੀਜ਼

Episode-04: How do I respond to news?

a driving test
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇਮਤਿਹਾਨ 

the lottery
ਲਾਟਰੀ 

lost (past simple of ‘lose’)
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੀ ਚੀਜ਼

Episode-05: How do I talk about what food is in my kitchen?

in the fridge
ਫ਼ਰਿੱਜ ਵਿੱਚ

a pepper
ਇੱਕ ਮਿਰਚ

an onion
ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ 

cheese
ਪਨੀਰ 

milk
ਦੁੱਧ

eggs
ਅੰਡੇ

tomatoes
ਟਮਾਟਰ

carrots
ਗਾਜਰਾਂ

an omelette
ਇੱਕ ਆਮਲੇਟ

Episode 06 - How do I talk about my location?

the bus stop
ਬੱਸ ਅੱਡਾ

the lift
ਲਿਫ਼ਟ 

reception
ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ

the entrance
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ

Episode 07 - How do I describe a scene?

a house
ਇੱਕ ਘਰ

mountains
ਪਹਾੜ

a lake
ਇੱਕ ਨਹਿਰ

a field
ਇੱਕ ਖੇਤ

a bird
ਇੱਕ ਪੰਛੀ

a door
ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

Episode 08 - How do I describe a word I don't know?

garlic
ਲੱਸਣ

a clock
ਇੱਕ ਕੰਧ-ਘੜੀ 

a watch
ਇੱਕ ਗੁੱਟ-ਘੜੀ 

dirty
ਗੰਦਾ

ugly
ਭੱਦਾ 

beautiful
ਸੁੰਦਰ

Episode 09 - How do I talk about dates and times?

months
ਮਹੀਨੇ

seasons
ਰੁੱਤਾਂ

years
ਸਾਲ

dates
ਤਰੀਕਾਂ

winter
ਸਰਦੀ

summer
ਗਰਮੀ

spring
ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ

autumn
ਪਤਝੜ

today
ਅੱਜ

tomorrow
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ

Episode 10 - How do I…talk about my education?

primary school
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 

secondary school
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ

high school
ਹਾਈ ਸਕੂਲ

college
ਕਾਲਜ 
university
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

engineering
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ

business
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ

Episode 11 - How do I talk about rules at school?

arrive
ਪਹੁੰਚਣਾ

use (our mobiles phones in class)
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ (ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ)

wear
ਪਹਿਣਨਾ

a uniform
ਇੱਕ ਵਰਦੀ 

specific shoes
ਖ਼ਾਸ/ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬੂਟ

Episode 12 - How do I talk about permission at work?

jeans
ਜੀਨਜ਼ 

shorts
ਛੋਟੀ ਪੈਂਟ  

smoke
ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ 

have parties
ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ 

have pets 
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣਾ

Episode 13 - How do I talk about possible situations in the future?

go for a bike ride
ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ

go shopping
ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣਾ 

go to the beach
ਬੀਚ ਤੇ ਜਾਣਾ 

relax in the garden
ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ

Episode 13 - How do I accept or refuse things?

a slice of cake
ਕੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਕੜਾ

That would be lovely.
ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

nice
ਚੰਗਾ

great
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ

alright
ਠੀਕ

I’m full.
ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

a cup of tea
ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪ

on a diet
ਡਾਈਟ ਤੇ ਹੋਣਾ 

Episode 14 - How do I accept or refuse things?

a slice of cake
ਕੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਕੜਾ

That would be lovely.
ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

nice
ਚੰਗਾ

great
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ

alright
ਠੀਕ

I’m full.
ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

a cup of tea
ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪ

on a diet
ਡਾਈਟ ਤੇ ਹੋਣਾ 

Episode 15 - How do I make predictions about the future?

to make a prediction
ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ

to be home at (time)
ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਹੋਵੋਗੇ

to be (more) certain
ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ

evidence
ਸਬੂਤ

I'm not sure.
ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

I think.
ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ।

always
ਹਮੇਸ਼ਾਂ

to rain
ਮੀਂਹ ਹੋਵੇਗਾ

to be sunny
ਧੁੱਪ ਹੋਵੇਗੀ

Episode 16 - How do I talk about things that annoy me?

annoyed
ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ 

annoying
ਗੁੱਸਾ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ 

rude people
ਰੁੱਖੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 

be stuck in traffic
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਣਾ

Episode 17 - How do I ask about a celebration?

a celebration
ਜਸ਼ਨ

New Year's (Eve)
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 

your birthday
ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ

your party
ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ

the wedding
ਵਿਆਹ

great
ਮਹਾਨ

fun
ਮਜ਼ਾ/ਅਨੰਦ

quiet
ਸ਼ਾਂਤ

nice
ਚੰਗਾ

to stay in
ਰਹਿਣਾ

Episode 18 - How do I make a complaint at a restaurant?

polite
ਨਿਮਰ 

angry
ਗੁੱਸੇ  

Excuse me!
ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ!

I’d like to…
ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ... 

could you…?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ…? 

complain (verb)
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ (ਕਿਰਿਆ) 

complaint (noun)
ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਨਾਂਵ) 

knife
ਚਾਕੂ 

fork
ਫੋਰਕ  

dirty
ਗੰਦਾ 

compensation
ਮੁਆਵਜ਼ਾ 

dessert
ਮਿਠਿਆਈ 

voucher
ਵਾਉਚਰ

Episode 19 : How do I talk about my interests?

interests
ਰੁਚੀਆਂ 

superhero comics
ਮਹਾਂ-ਨਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਿਕਸ 

all types of art
ਕਲਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਪ 

photography
ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ

Episode 20: How do I agree with someone?

Me too
ਮੈਂ ਵੀ

Me neither
ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ

I couldn’t agree more
ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ

absolutely
ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ

exactly
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ 

That’s a good point
ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ

Episode 21: How do I make small talk?

small talk
ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 

the weather
ਮੌਸਮ

public transport
ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ

lovely
ਸੁੰਦਰ

terrible
ਭਿਆਨਕ

crowded
ਭੀੜ ਭਰਿਆ

Episode 22: How do I agree with someone?

I'm not so sure.
ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। 

I see what you're saying, but…
ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਪਰ...

I agree to a point.
ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।

I'm afraid I disagree.
ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਮੈਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗਾ।

Yes, but don't you think…
ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ...।