1

Bài 1: English Expressions

Bộ phận chọn bài

 1. 1 English Expressions

Phần 28

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ English Expression ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

0 / 3

 • 0 / 3
  Bài tập 1

Bài tập 1

Food for thought

Listen to learn a useful everyday English expression.
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਯੋਗ English expression ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

 

Listen to the audio and take the quiz. ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ।

Hiển thị văn bản ghi âm (hay video) Giấu văn bản ghi âm (hay video)

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ, English Expressions ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ‘food for thought’, ‘ਮਨ ਲਈ ਭੋਜਨ’, ਜੀ, ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ । ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ।
ਫ਼ਿਨ ਅਤੇ ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਫ਼ਿਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?ਕੀ ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਪਤਾ ਕਰੀਏ।

Feifei

Hi Finn. What are you doing here sitting alone in the canteen? Can I sit with you?

Finn
Sure. Take a seat, Feifei.

Feifei
Mind if I take a chip? They look good.

Finn
Oh yeah, go ahead! I'm just eating this quickly as I'm going out soon, you know? I'm going to take a look at a car. It's a sports car! I've always wanted one.

Feifei
A sports car? Sounds expensive. How can you afford a sports car?

Finn
Well, it's a second-hand car. The owner needs to sell it quickly so they're selling it really cheaply. What a great opportunity, huh?!

ਰਾਜਵੀਰ
ਤਾਂ ਫ਼ਿਨ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਕਿਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਫ਼ਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ?

Feifei
These sports cars burn a lot of fuel, you know, Finn. The car might come cheap but do you want to end up keeping it in a garage?

Finn
Well, I hadn't thought of that…

Feifei
And there's also insurance. A car like that will attract thieves, so it'll cost a lot…

Finn
That's right. You know… you've just given me some food for thought…

Feifei
Food? You want more food? I thought you wanted to finish eating quickly?

Finn
I'm not talking about real food. In English, when you say 'food for thought' you mean serious ideas or topics for us to think about.

Feifei
Nothing to do with chips, then?

Finn
No food involved.

ਰਾਜਵੀਰ
ਫ਼ਿਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ‘food for thought’ ਦਿੱਤਾ। ‘Food’ ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ‘for’ ਲਈ ਅਤੇ ‘thought’ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੌਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾ gives you food for thought ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਸੇਤਮਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ‘gives’ , ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਚਲੋ ਇਸ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

Examples

The football coach was really disappointed when his team lost 3-0 to an amateur side. But it gave him food for thought.

Mary's divorce gave her food for thought. She decided to go back to university, get a diploma, and change her life around.

Feifei
So Finn, are you going to buy this sports car?

Finn
I'm not so sure now. You have indeed given me food for thought.

Feifei
(Chewing)… Mmmm… these are good…

Finn
My chips! Feifei, you've taken all my chips?!

Feifei
Sorry Finn. They looked so good and I thought you were in a rush.

Finn
I was, until you gave me… food for thought!

Feifei
Ok – let me get another plate. Chips are much better than sports cars anyway. Let's just focus on the eating today.

Finn
Yeah, and let's do the thinking another day!

ਰਾਜਵੀਰ
ਤਾਂ ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਨੇ ਫ਼ਿਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ। ਫ਼ੇਫ਼ੇ ‘gave him food for thought’ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ‘food for thought’। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ English Expressions ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਲ ਜੁੜੋ। ਬਾਏ।

 

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Food for thought

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ। 

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Trắc nghiệm
Excellent! Bạn làm rất tốt! Bad luck! Điểm bạn đạt được:
x / y

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ English Expressions ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • canteen
  ਕੰਨਟੀਨ

  chip
  ਚਿੱਪ/ ਸਬਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

  fuel
  ਈਂਦਣ/ ਪੈਟਰੋਲ

  insurance
  ਬੀਮਾ

  ideas
  ਵਿਚਾਰ

  plate
  ਪਲੇਟ