1

Unit 1: English Expressions

Select a unit

 1. 1 English Expressions

Session 5

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ English expressions ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

 

 

ክፍለ-ስራሓት ናይዚ ምዕራፍ

ድምር ነጥቢ ናይዚ ክፍለ-ስራሓት 5

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

A can of worms

 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ English expression ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ। 

Listen to find out how to use an everyday English expression.

 

ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ। Listen to the audio and take the quiz.

ነቲ ቅዳሕ ጽሑፍ ኣርእይዎ ነቲ ቅዳሕ ጽሑፍ ሕብእዎ


ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਹੈਲੋ, English Expressions ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ 'a can of worms', 'ਗੰਡੋਇਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਟੀਨ', ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ । ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਉ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ? ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਫ਼ਿਨ ਅਤੇ ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਫ਼ਿਨ ਗੰਡੋਇਆਂ ‘worms’ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

Finn
Worms are great – don't you think they're really interesting?

Feifei
Erm, yeah, kind of. But what's today's phrase?

Finn
Yeah, yeah, yeah, we'll come to that in a minute. But, did you know earthworms, the kind
you normally find in the soil, are both male and female in one body?

Feifei
That is quite interesting.

Finn
And if you cut a worm in half – only one part of the worm will die!

Feifei
Oh yes, the part with the fat little bump on it will survive. I knew that.

Finn
That's fascinating, isn't it? And earthworms can be really short – from only one millimetre – to a massive three
metres!

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਫ਼ਿਨ ਗੰਡੋਇਆਂ ‘earthworms’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਰ ‘male’ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ‘female’ ਗੰਡੋਏ ਇਕੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੋਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮਤਲਬ ‘survive’ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ‘three metres’ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੰਡੋਇਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ।

Feifei
Finn, hang on a second, why are we talking about worms so much?

Finn
Sorry, yes, I was doing some research for today's programme. The phrase, today, is: a can of
worms!

Feifei
Right. Well 'a can of worms' is a phrase we use to describe a situation that causes a lot of
problems when you start to deal with it.

Finn
Yes, sometimes you want to deal with a problem, but you realise that by dealing with that
problem it will open up a whole set of new problems.

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਫ਼ਿਨ ਨੇ ਗੰਡੋਇਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੰਡੋਇਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ‘a can of worms’ ਗੰਡੋਇਆਂ ਦਾ ਟੀਨ ਹੈ। ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਵਰਾ ‘a can of worms’ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਟੀਨ ਖੋਲੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਡੋਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਵਰਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ੍ਹਿਨਾ ਵਿੱਚੋ ਨਿਕਲਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ।
ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਟੀਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਡੋਏ ਕਿਹੜੇ ਹਨ।

Examples
When Frank asked why his brother arrived late to the party, his brother started telling Frank all about the problems in his life: his car, his health, problems with his friends… Frank realised he'd opened a can of worms.

A: Charles, have you finished writing that report about our fantastic sales figures this month?
B: No, because actually I realised our sales figures are all wrong. Someone has been giving us false information for months…
A: Oh no, what a can of worms.

Finn
Yes, well anyway – I hope everyone listening understands the phrase now. I think I'll get back to my reading. 34,000 different kinds of worm, wow… They can live for up to 10 years! Fascinating… They eat their own weight every day…

Feifei
OK, well I think we've lost Finn there. I think I've had enough of worms for one day.

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਆਪਾਂ ਫ਼ਿਨ ਨੂੰ ਗੰਡੋਇਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ‘can of worms’ ਖੋਲ੍ਹਿਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਫ਼ੇਰ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਚੰਭਿਤ ਹੋਏ ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ‘ English Expressions’ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਬਾਏ।

 

 

 

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ। 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.

 

A can of worms

3 Questions

Choose the correct answer.

ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ। 

ኣገናዕ፡ ፈተናኹም ዛዚምኩም
Excellent! Great job! ሕማቕ ዕድል! ዘመዝገብኩምዎ ነጥቢ ...:
x / y

 ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ English Expressions ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.

 

 

Session Vocabulary

 • earthworm
  ਗੰਡੋਏ

  soil
  ਮਿੱਟੀ

  can
  ਟੀਨ

  survive
  ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ

  deal with
  ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ