1

บทเรียน 1: One-minute English

เลือกบทเรียน

 1. 1 One-minute English

บทเรียนย่อย 8

In today's One-minute English Phil will explain how to talk about dreams.
ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ Phil ਸਮਝਾਏਗਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 8

0 / 4

 • 0 / 4
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Talking about dreams

In today's One-minute English Phil will explain how to talk about dreams.
ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ Phil ਸਮਝਾਏਗਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Hi, I’m Phil from BBC Learning English, and today I’m going to tell you how you can talk about your dreams.
For example, if I were rich, I'd go on lots of holidays.
What you need to use is the word ‘Would’
Just remember that when we're speaking, it often becomes 'd '
Don't forget that we don’t put it the would near the if. We just use a past tense there.
So for another example, if I were rich, I'd buy a really fast car.

Function/ਵਰਤੋਂ

We use unreal conditionals to describe hypothetical situations, like dreams.
ਅਸੀਂ ਗ਼ੈਰ ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

We use them to talk about things we imagine happening when something else, happens.

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। 


If I found a lot of money, I'd buy a helicopter.
I'd be a pilot, if I could have any job.


If we use an unreal conditional, we don't expect something to happen.

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ਼ੈਰ ਹਕੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ  ਅਸਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੋਚਦੇ। 

Structure/ਵਾਕ ਬਣਤਰ

Positive form: ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਵਾਕ:
if + past simple + would

Or

Would + if + past simple

If I could sing, I'd be famous.

I'd be famous if I could sing.

Negative form: ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ ਵਾਕ:
Either clause can be made negative.
ਵਾਕ ਦੋ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਾ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


If I didn't know how to cook, I'd be very hungry.
If I played a sport, I wouldn't be so unfit.

Question form: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਚਕ ਵਾਕ:
To make a question, swap will and the subject in the result clause.
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ would ਤੋਂ ਵਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਕ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। 

If it was your birthday today, would you go to work?
Would you go to work if it was your birthday today?

Game: talking about dreams

4 Questions

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ।

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Extension: 

 • People often use 'were' instead of 'was' in unreal conditionals. It is called the subjunctive and is especially common in formal language.
  ਲੋਕ ਅਸਕਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ 'was' ਦੀ ਥਾਂ 'were' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਚਾਰਿਕ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
  If I were rich, I wouldn't go to work.

 • You can also use other modal verbs in the results clause - this might say how likely you think the results are.
  ਅਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • If I were young again, I could go back to college. - but I might do something else.
  If I were young again, I might go back to college. - but I'm not sure

Interesting facts

 OME8 Interesting Fact 2

 OME8 Interesting Fact 1

Conversation Cards

Convo cards link.JPG