1

บทเรียน 1: One-minute English

เลือกบทเรียน

  1. 1 One-minute English

บทเรียนย่อย 7

In today's One-minute English, Kee will explain how to use ‘mustn't' and 'don't have to’.
ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ Kee ਸਮਝਾਏਗਾ ‘mustn't' ਅਤੇ 'don't have to’ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ।

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 7

0 / 4

  • 0 / 4
    แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Mustn't vs Don't have to

In today's One-minute English, Kee will explain how to use ‘mustn't' and 'don't have to’.
ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ Kee ਸਮਝਾਏਗਾ ‘mustn't' ਅਤੇ 'don't have to’ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ।

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Hi guys, this is Kee from BBC Learning English. Today I'm going to tell you the differences between 'mustn't' and 'don't have to'.

Now 'must' and 'have to' are similar in meaning – they are both used to describe obligations. However, their negative forms are completely different in meaning.

We still use 'mustn't' to talk about obligations. For example:
'In the house, I mustn't wear shoes' – you know, to keep the house clean.

But don't have to does not describe obligations, so the choice is yours. For example, if your teacher said 'you don't have to do your homework', well then the choice is yours. You can say 'alright, I won't'.

Function/ਵਰਤੋਂ

We use 'must not' to talk about obligations. 'Must not' is used to say that something is not the right thing to do.
ਅਸੀਂ 'must not' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ 'Must not' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
- You mustn't use your phone on an aeroplane.
- You mustn't make fun of your friends.

We use 'don't have to' to talk about things that are unnecessary – there is no obligation. You can if you want, but you don't need to.
ਅਸੀਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ 'don't have to' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ -ਇਹ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- You don't have to come to the party by 8pm.
- You don't have to read the book tonight. You can read it tomorrow.

Structure/ਵਾਕ ਬਣਤਰ

Both 'mustn't' and 'don't have to' function as modal verbs, so they are always followed by a bare infinitive.
ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ 'mustn't' ਅਤੇ 'don't have to' ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਿਆਤਮ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- I mustn't/don't have to go home early.(correct)
- I mustn't/don't have to going home early.(incorrect)

Mustn't vs Don't have to

4 Questions

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ।

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Extension: Past form of have to

'Don't need to' has the same meaning as 'don't have to' and it expresses something as being unnecessary – there is no obligation. You can also use 'needn't' as it means the same as 'don't need to'.
'Don't need to' ਅਤੇ 'don't have to' ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ  'needn't' ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ 'don't need to' ਭਾਵ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। 

- You needn't come/don't need to come to class today.
- We don't need to/don't have to be here.

Interesting facts

Interesting facts mustn t and ...

07 dont have to tax UAE.jpg

Conversation Card

Conversation Cards E01.jpg