1

บทเรียน 1: One-minute English

เลือกบทเรียน

  1. 1 One-minute English

บทเรียนย่อย 24

In today's One-minute English Sian will explain the differences between ‘raise’ and ‘rise’.

ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ‘raise’ ਅਤੇ ‘rise’ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਾਏਗੀ।

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 24

0 / 3

  • 0 / 3
    แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Raise vs Rise

In today's One-minute English Sian will explain the differences between ‘raise’ and ‘rise’.

ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ‘raise’ ਅਤੇ ‘rise’ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਾਏਗੀ।

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Hi, I'm Sian from BBC Learning English and today we're going to look at the difference between raise and rise.

So, raise and rise both refer to something going up but there's a difference in how we use them.

Raise always needs a direct object. So, if you raise something, you move it up.
For example, I raise my eyebrows when I'm surprised.

And it doesn't have to be literal. So, the government plan to raise taxes.
Don't forget this is a regular verb so the past and past participle are both raised.

But, with rise, there's no direct object! So, if something rises it goes up or increases by itself.
The sun rises at 6 a.m. at the moment!

Careful! This is an irregular verb, so the past is 'rose' and the past participle is 'risen'.

Function/ਵਰਤੋਂ

raise

Raise ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਧਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮ direct object ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦ raise ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਫਾਰਮ raised ਹੈ।ਉਦਾਹਰਣ:

The people at the concert raised their hands and started to sing.
I will raise your suggestions at our next team meeting.

rise

Rise ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮ direct object ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ rise ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ:

I like to watch the moon rise in the evenings.
When you get a promotion, your pay will usually rise.

Raise vs Rise

3 Questions

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ।

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Extension:

rise up

Rise up is a phrasal verb. It can be used figuratively, meaning ‘to protest’ or ‘to rebel’. We can refer to instances of rebellion or protest as ‘uprisings’.

The people rose up after the unfair election. The leaders of the uprising demanded a new vote

Interesting facts
Raise v Rise 2

OME India Episode 14

Conversation CardsEnglish_learning_POST_new.png