1

บทเรียน 1: One-minute English

เลือกบทเรียน

  1. 1 One-minute English

บทเรียนย่อย 20

In today's One-minute English Tom will explain what to use after the verb ‘wish’.
ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ ਟੌਮ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ‘wish’ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ।

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 20

0 / 3

  • 0 / 3
    แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

How to use ‘wish’

In today's One-minute English Tom will explain what to use after the verb ‘wish’.
ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ ਟੌਮ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ‘wish’ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ।

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Hi everyone, Tom here from BBC Learning English in London and today I'm going to tell you what to say after the word 'wish'.
When we're talking about wishes, we're talking about situations which are imaginary or unreal.
To show this, after saying 'I wish', we use the past to talk about the wish, which is in the present.

So, I could say, 'I wish I had a cup of tea'.
Ah, thank you!

Now, if we want to make a wish about the past we need to use the past past, or the past perfect.
For example, I wish I had chosen a more formal shirt before I filmed this video today.

Function/ਵਰਤੋਂ 

Wish

We use ‘wish’ to talk about hypothetical situations – situations which are unreal or imaginary. To show this, we use verbs in the past after ‘wish’.

ਅਸੀਂ ‘wish’
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨਘੜਤ ਜਾਂ ਖਿਆਲੀ ਹੋਵੇ ਅਸਲ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ‘wish’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ (verbs in the past) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

Wishes in the present

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ‘wish’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਧਾਰਨ ਭੂਤਕਾਲ ਕਿਰਿਆ (past simple (V2) verb) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

I wish I was on holiday right now!

I wish I didn’t have to go to school!

Wishes in the past

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਭੂਤਕਾਲ (past perfect tense) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.  ਇਸ ਲਈ 'had+a past participle verb (V3)' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

I failed my exams! I wish I had studied harder. 

I wish I hadn’t forgotten my lunch – I’m hungry!

How to use ‘wish’

3 Questions

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ।

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Extension

‘I wish I were…’

When we use the verb ‘be’ to talk about wishes, it is often seen as more formal to use ‘were’ instead of ‘was’.

I wish I were older! Then I could drive a car!

Interesting facts

11 - Have something done 466051967 copy.jpgwish die copy.jpg

Conversation CardEnglish_learning_POST_new.png