1

บทเรียน 1: One-minute English

เลือกบทเรียน

 1. 1 One-minute English

บทเรียนย่อย 17

In today's One-minute English Phil will explain the difference between fun and funny.
ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ Phil ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹਾਸਰਸ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਾਏਗਾ। 

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 17

0 / 4

 • 0 / 4
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Fun vs Funny

In today's One-minute English Phil will explain the difference between fun and funny.
ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ Phil ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹਾਸਰਸ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਾਏਗਾ।

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Hi, I’m Phil from BBC Learning English, and today I’m going to tell you how to use the words fun and funny…
They're both words we use to talk about happy things – but they don’t mean the same thing
So we use fun to talk about things that we enjoy
So – I think going out with friends is fun – watching football is fun, practising English is fun… it is, isn’t it?
Now the main use of funny is…. Something that makes you laugh.
Jokes make you laugh, comedy films make you laugh – people make you laugh.
So, if it makes you happy – it’s fun and If it makes you laugh – it’s funny.

Function/ਵਰਤੋਂ

Fun

Fun ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨਪ੍ਰਚਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

 • Visiting new places is fun.
 • Playing videogames is fun.

Funny 

Funny ਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

 • My cousin is so funny, she always makes me laugh.
 • Playing videogames is fun.

Structure/ਵਾਕ ਬਣਤਰ

Fun ਅਤੇ Funny ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਨਾਂਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 • This game is fun.
 • That was a fun day out.
 • The play was very funny.
 • He is a funny guy.

Fun vs Funny

4 Questions

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ।

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Extension

Funny can also be used to mean strange or unusual.

 • Something very funny happened yesterday. I was worried.
 • This food tastes funny. Is it OK?
 • Something funny is happening, I don't like it.

Interesting facts
OME_India_Episode_17OME_India_Episode_17OME_India_Episode_17 

Conversation Cards

Convo cards link.JPG