1

บทเรียน 1: One-minute English

เลือกบทเรียน

  1. 1 One-minute English

บทเรียนย่อย 10

In today's One-minute English Phil will explain how to use 'make' and 'do'.
ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲ ਦੱਸੇਗਾ 'make' ਅਤੇ 'do' ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ।

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 10

0 / 4

  • 0 / 4
    แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Make and do

In today's One-minute English Phil will explain how to use 'make' and 'do'.
ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲ ਦੱਸੇਗਾ 'make' ਅਤੇ 'do' ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ।

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Phil
Hi, I'm Phil from BBC Learning English. Today I'm going to tell you how to use make and do. Now, they can be tricky and there are some exceptions. But here are four things to remember. We use make when we create something... like this cake! We use do to talk about an activity. 

Dan
What are you doing?

Phil
I'm doing some work. We can use make to talk about something that causes a reaction. This music really makes me want to sing! We can also use do with general activities. 

Dan
What are you doing tomorrow?

Phil
I'm not doing anything. Have you got any plans?

Make: creating something /ਕੁੱਝ ਬਣਾਉਣਾ 

We use 'make' when we create something.
ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ 'make' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। 

I always make cakes at the weekend.

My friend makes baby clothes.

Do: activities (work-related)

We use 'do' when we talk about activities, particularly those related to work.
ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ 'do' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ।

What are you doing?

I'm doing some work.

Make: reactions

We use 'make' to talk about something that causes a reaction.
ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ 'make' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਦੇ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

This music makes me want to sing.
This weather makes me want to stay inside.

Do: indefinite activities

We use 'do' when we don’t mention a specific activity.
ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ 'do' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ।

What are you doing tomorrow?
I'm not doing anything.

Game: Make and do

4 Questions

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ।

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Extension: other verbs and tenses

Make + object + adjective

We can use 'make' and an adjective when an action results in a change. The adjective describes the change.
ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ 'make' ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਬਤੀਲੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

I made the picture smaller, so that it would fit on the page.
The teacher made the questions easier to help the students.

Interesting Facts

10 Make-do facts_310 Make-do facts_210 Make-Do_facts_1

 

Conversation cards

 English_learning_POST_new.png