1

บทเรียน 1: One-minute English

เลือกบทเรียน

  1. 1 One-minute English

บทเรียนย่อย 7

In today's One-minute English, Kee will explain how to use ‘mustn't' and 'don't have to’.
आजच्या One-minute Englishमध्ये, की  ‘mustn't ' आणि 'don't have to’ चा योग्य वापर कसा करायचा ते सांगणार आहे.

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 7

0 / 4

  • 0 / 4
    แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Mustn't vs Don't have to

In today's One-minute English, Kee will explain how to use ‘mustn't' and 'don't have to’.

आजच्या One-minute Englishमध्ये, की ‘mustn't' आणि 'don't have to’ चा योग्य वापर कसा करायचा ते सांगणार आहे.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Hi guys, this is Kee from BBC Learning English. Today I'm going to tell you the differences between 'mustn't' and 'don't have to'.

Now 'must' and 'have to' are similar in meaning – they are both used to describe obligations. However, their negative forms are completely different in meaning.

We still use 'mustn't' to talk about obligations. For example:
'In the house, I mustn't wear shoes' – you know, to keep the house clean.

But don't have to does not describe obligations, so the choice is yours. For example, if your teacher said 'you don't have to do your homework', well then the choice is yours. You can say 'alright, I won't'.

Function/वापर

We use 'must not' to talk about obligations. 'Must not' is used to say that something is not the right thing to do.
एखादी गोष्ट करणं योग्य नसतं तेव्हा 'Must not' वापरतात.

- You mustn't use your phone on an aeroplane.
- You mustn't make fun of your friends.

We use 'don't have to' to talk about things that are unnecessary – there is no obligation. You can if you want, but you don't need to.

एखादी गोष्टी करण्याची गरज नाही असं म्हणायच असेल तर  'don't have to' वापरतात. केली तर चालेल पण करायलाच हवं असं नाही असं असेल तर 'don't have to' वापरतात.

- You don't have to come to the party by 8pm.
- You don't have to read the book tonight. You can read it tomorrow.

Structure/रचना

Both 'mustn't' and 'don't have to' function as modal verbs, so they are always followed by a bare infinitive.

'Mustn't आणि 'don't have to' ही गरज किंवा शक्यता दर्शवणारी क्रियापदे आहेत, त्यामुळे त्यांच्यानंतर नेहमी क्रियापदाचं मूळ रूप वापरतात.

- I mustn't/don't have to go home early.(correct)
- I mustn't/don't have to going home early.(incorrect)

Mustn't vs Don't have to

4 Questions

Fill in the gaps.
रिकाम्या जागा भरा. 

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Extension: Past form of have to

'Don't need to' has the same meaning as 'don't have to' and it expresses something as being unnecessary – there is no obligation. You can also use 'needn't' as it means the same as 'don't need to'.

'Don't need to' आणि  'don't have to' चा अर्थ सारखाच आहे. एखादी गोष्ट आपण करणं गरजेचं नाही, ते आपलं कर्तव्य नाही असा त्याचा अर्थ होतो. There is no obligation.
इथे 'needn't'  ही वापरता येतं, याचा अर्थही 'don't need to' सारखाच आहे.

- You needn't come/don't need to come to class today.
- We don't need to/don't have to be here.

Interesting facts
07 mustn't switz copy.jpg
07 dont have to tax UAE.jpg

Conversation Cards

Conversation Cards E01.jpg