1

บทเรียน 1: One-minute English

เลือกบทเรียน

  1. 1 One-minute English

บทเรียนย่อย 25

In today's One-minute English Phil will explain how to use 'play', 'go' and 'do' with different sports. One-minute English मध्ये फिल, वेगवेगळ्या खेळांसाठी 'play', 'go' आणि 'do' कसं वापरायचं ते शिकवणार आहे.

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 25

0 / 3

  • 0 / 3
    แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Play, do and go for sports

In today's One-minute English Phil will explain how to use 'play', 'go' and 'do' with different sports.
आज One-minute English मध्ये फिल, वेगवेगळ्या खेळांसाठी 'play', 'go' आणि 'do' कसं वापरायचं ते शिकवणार आहे.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Hi, I'm Phil from BBC Learning English. Today, I'm going to tell you how we use play, do and go with different sports.

So, for team sports or ball games, we use play. So, I can say: I play football. I don't play tennis.

For more individual activities, we use do. So, we can say: I do exercise. I don't do judo.

Then, for activities ending in –ING, we often use go. So, I can say: I go running. Or: I don't go swimming.

Of course, there are some exceptions, but try to remember. Play for team sports or ball games. Do for individual activities and go for activities ending in –ING.

Function

Play

सांघिक खेळांसाठी किंवा ज्या खेळांमध्ये चेंडूचा वापर होतो अशा खेळांसाठी 'play' हे क्रियापद वापरतात,.

I play football every week.
My cousins play tennis.
I played cricket at school.

Do

व्यक्तिगत खेळांसाठी, ज्यात चेंडूचा वापर होत नाही अशा खेळांसाठी 'do'चा वापर होतो.

I do athletics in the summer.
I did karate when I was younger.
I want to do Yoga.

Go

ज्याचा शेवट –ingने होतो अशा खेळांच्या संदर्भात 'go' वापरतात.

I go swimming every week.
I go running at the weekends.
I want to go sailing.

Note that we don't using go + -ing for activities that have a defined beginning and end, like boxing.

Play, do and go for sports

3 Questions

Choose the correct option to fill in the gaps in each sentence.
योग्य शब्दांनी रिकाम्या जागा भरा.

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Extension:

खेळांसाठी 'practise' पेक्षाही  train हा शब्द जास्त वापरला जातो.
खेळांच्या बाबतीत  make वापरत नाहीत..

Interesting facts

 25.Football_GettyImages-873929210.jpg 25.Yoga_GettyImages-171353853.jpg 25.Annapurna.GettyImages-185832760.jpg 

Conversation Cards

English_learning_POST_new.png