1

บทเรียน 1: One-minute English

เลือกบทเรียน

  1. 1 One-minute English

บทเรียนย่อย 14

How many meanings does ‘hard’ have?
In today's video we look at five different ways you can use it.

‘Hard’ चा वापर किती प्रकारे करता येतो?
आजच्या भागात आपण याचे पाच प्रकार शिकणार आहोत.

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 14

0 / 5

  • 0 / 5
    แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

5 ways to use 'hard'

How many meanings does ‘hard’ have?
In today's video we look at five different ways you can use it.

‘Hard’ चे किती अर्थ आहेत?
आजच्या व्हिडियोमध्ये आपण याचे पाच अर्थ पाहणार आहोत.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Hello everyone, I’m Sam from BBC Learning English, and today we’re looking at 5 different ways to use the word 'hard'.

As an adjective, describing a thing, it can mean:

• the opposite of 'soft', for example: 'Wood is hard'.

• the opposite of 'easy', for example: 'The exam was hard'.

• or something that involves effort: 'Running a marathon is hard'.

As an adverb, describing an action, it can mean:

• to do something using energy, such as: 'She works hard'.

• or to use force, for example: 'He hit the ball hard'.

Just be careful not to use 'hardly' in these cases, as it has a different meaning!

So, not too hard, is it?

Function/वापर

विशेषण म्हणून :
• Soft म्हणजे मऊच्या विरूद्ध 'कडक'
Wood is hard.
The bed is too hard – I’m not sure I can sleep here.

• Easy म्हणजे सोपेच्या विरूद्ध 'कठीण'
The exam was hard.
I think grammar is hard – I study all the time, and still don’t understand it.

• ज्या गोष्टीत जास्त कष्ट लागतात; जे कष्टदायी असतं
Running a marathon is hard.
Learning a new language is hard.

क्रियाविशेषण म्हणून:• उर्जेची गरज असणाऱ्या गोष्टी करताना :
She works hard.
We danced hard all night!

• किंवा बलाचा वापर करताना:
He hit the ball hard.
She banged her fist hard on the table. She was really angry!

5 ways to use 'hard'

5 Questions

Match the sentences with the correct use of ‘hard’.
Hard च्या योग्य अर्थाच्या जोड्या लावा.

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

5 ways to use 'hard'

5 Questions

Match the sentences with the correct use of ‘hard’.
Hard च्या योग्य अर्थाच्या जोड्या लावा.

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Extension:

'Hard' or 'hardly'?

‘Hard’,जेव्हा क्रियाविशेषण म्हणून वापरतात तेव्हा बरेचदा ‘hardly’ आणि hard च्या अर्थात गोंधळ होतो. हे साहजिकच आहे, कारण इंग्रजीत शब्द क्रियाविशेषण म्हणून वापरायचा असेल तर  त्यापुढे -ly हा प्रत्यय लावतात. पण 'hardly' शब्द याला अपवाद आहे. 
‘Hardly’चा अर्थ पूर्णपणे वेगळा आहे. त्याचा आणि  ‘hard’ च्या अर्थाचा काहीही संबंध नाही. ‘Hardly’चा अर्थ आहे क्वचित, थोडंस, कधीतरी'  

Examples:
I hardly speak to my neighbour. He’s not very friendly!
We hardly ever see our grandparents because they live a long way away.

Interesting facts
OME India Episode 14 OME India Episode 14

Conversation CardsEnglish_learning_POST_new.png