18

บทเรียน 18: A detective story
Subject-object questions