บทเรียนย่อย 29

Listen to find out how to give instructions in English.

सूचना देताना कुठले इंग्रजी शब्द वापरायचे?

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 29

0 / 4

 • 0 / 4
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

How do I give instructions?

फिल काही सूचना देतोय. काय शिकवतोय तो?

 • To make a sandwich
 • To turn on his TV

 •  To feed his cat

รับฟังเสียงพร้อมทำแบบฝีกหัด

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Tejali
बीबीसीच्या how do I मध्ये तुमचं स्वागत, मी तेजाली आणि माझ्या सोबत आहे सॅम.

Sam
Welcome, everyone!

Tejali
आजचा विषय आहे instructions म्हणजे सूचना देणे. कुठेही जा आपल्याला काही न काही सूचना द्याव्या लागतातच. रिक्षावाल्याला रस्ता सांगताना, कोणाला काही शिकवताना, काही सांगताना, हो ना?

Sam
Yes, exactly! I was just teaching my grandmother how to send an email this weekend!

Tejali
पण योग्य त्या सूचना देणं पण एक कला आहे. फिल काही सूचना देणार आहे आता. तो काय शिकवतोय बरं?

Take two slices of bread. Spread some butter on one side of both slices of bread. Next, grate some cheese and cover one slice with all the cheese, then put the other slice on top. Put the sandwich in a frying pan. Heat it on one side for two minutes, then flip it quickly and cook it on the other side for another two minutes. After that, enjoy!

Sam
Ah, this is a 'grilled cheese sandwich'. If you like cheese, it's delicious, but not very healthy!

Tejali
सूचना देताना फिलने वेगवेगळी क्रियापद वापरली.  आता नीट एक एक सूचना ऐकू. त्याने कुठला काळ वापरला काही ध्यानात येतंय? 

Next, grate some cheese and cover one slice with all the cheese, then put the other slice on top.

Tejali
काय म्हणाला तो , आधी  'grate' करा म्हणजे किसा, मग  'cover' आच्छादणे, झाकून टाकणे आणि, मग  'put' म्हणजे ठेवा. ही क्रियापदाची आज्ञार्थी रूपे आहेत. त्यामूळे क्रियापदाच मूळ रूप वापरायचं, बस!

Sam
Exactly! And, after the verb, we usually have an object. So, for example, you 'grate' 'some cheese'. When we say these sentences, we stress the verbs and the nouns because these are the important parts of the instruction. Let's try that together, please repeat after me:

Grate some cheese.

Cover one slice with all the cheese.

Put the other slice on top.

Tejali
Great! आता सूचनांचा क्रम सांगण्यासाठी फिल कुठले शब्द वापरतोय त्याकडे लक्ष द्या. फिल पुढची क्रिया सांगण्यासाठी वेगवेगळे शब्द वापरतोय. चला ऐकू.

Next, grate some cheese and cover one slice with all the cheese…

…then flip it quickly and cook it on the other side…

After that, enjoy!

Tejali
काही लक्षात आलं का? 'Next' म्हणजे पुढे, 'then' म्हणजे नंतर आणि after म्हणजे त्यानंतर.

Sam
Yes, and after these words, we usually have a short . So let's quickly practise the pronunciation together. Please repeat after me:

Next, grate some cheese…                                

then flip it …

After that, enjoy!

Tejali
कुठल्या टप्प्यावर किती वेळ लागेल याबद्दल फिल कसं सांगतोय, लक्ष द्या.

Heat it on one side for two minutes, then flip it quickly and cook it on the other side for another two minutes.

Sam
It was 'for',  which we use before a period of time. But when we pronounce it, it sounds more like /f∂/. Let's try it:
for two minutes… 

Tejali
Thanks, Sam. चला आता सराव करू. अंड कसं उकडायचं ते तुम्हाला सांगायचं आहे. पाणी म्हणजे water आणि उकडणे म्हणजे boil.  पहिले काय सांगाल?

Sam
Boil some water.

Tejali
Good! शाबास, आता अंड पाण्यात टाका असं सांगायचंय. वाक्य 'next'णे सुरू करा. अंड म्हणजे 'egg', 'put’ म्हणजे ठेवणे. चला सांगा.

Sam
Next, put the egg in the water.

Tejali
Well done! आता सांगायचंय की 12 मिनिट अंडं उकळायंच. इथे उकळण्यासाठी cookवापरायचं आहे. 'Then' ने सुरू करा.

Sam
Then cook the egg for 12 minutes.

Tejali
Great! आता तुमच्या आवडीचा पदार्थ कसा तयार करायचा ते सांगाल का तुम्ही?

Sam
Excellent idea! Please come and give us instructions on our Facebook page. I need some new recipes!

Tejali
आज इथेच थांबू, पुन्हा भेटू How do I च्या पुढच्या भागात. Bye.

Learn more

1)  सूचना देताना कुठला काळ वापरतात?

इथे साधा वर्तमानकाळ वापरतात. We use the present simple in the imperative form to give instructions, orders and warnings. When talking directly to the person you are giving the instruction to, this means using the base form of the verb as the first part of the instruction.

Take two slices of bread. Spread some butter on one side of both slices of bread. Next, great some cheese and cover one slice with all the cheese, then put the other slice on top.

2)      क्रियापदानंतर काय येईल?

क्रियापादानंतर येईल कर्म आणि मग नाम.

Take two slices of bread

Next, great some cheese

3)      कर्मानंतर इतर माहिती येते, जसं की:

- कुठे :

Put the sandwich in a frying pan. 

-  किती वेळ :

Heat it on one side for two minutes.

- कसं :

Then flip it quickly.

4)      कृतीचा क्रम सांगण्यासाठी कुठले शब्द वापरतात?

कृतीचा क्रम सांगताना खालील शब्द वापरता येतात:

Next, great some cheese and cover one slice with all the cheese, then put the other slice on top.

After that, enjoy!

How do I give instructions?

4 Questions

Put the words in the correct order.
शब्द योग्य क्रमाने लिहा.

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

WWhat are you scared of? Come and tell us on our Facebook group.

तुम्हाला कशाची भीती वाटते आमच्या फेसबुक पेजवर येऊन सांगा आम्हाला.

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.

หลักไวยากรณ์จากบทเรียนย่อย

Session Vocabulary

 • a slice of bread
  ब्रेड, पावाचा तुकडा

  a frying pan
  फ्राइंग पॅन 

  to take
  घेणे

  to spread (butter)
  पसरवणे

  to great (cheese)
  किसणे

  to cover
  झाकून टाकणे

  to put
  ठेवणे

  to heat
  गरम करणे

  to cook
  शिजवणे