บทเรียนย่อย 8

Listen to find out how to ask how old somebody is.
Umrii nama tokko akkaataa ittiin gaafattu hubachuuf caqasi.

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 8

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

How old are you?

Listen to find out how to ask how old somebody is.
Umrii nama tokko akkaataa ittiin gaafattu hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Sagalee kan caqasiitii qorami.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Ammayyuu
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan siif dhiheessu, gara Essential English Conversation, baga nagaan dhufte. Ani Ammayyuudha. Kutaa kana keessatti umrii namootaa gaafachuu ni baratta.
Namoonni lama yeroo umrii isaanii walgaafatan caqasi.

Gina
How old are you?

Tom
I’m thirty-five. How about you?

Gina
I’m twenty-three.

Ammayyuu
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda’in; shaakaluuf akka sigargaaru haasawicha addaan qoodna. Jalqaba Jiinaan ‘How old are you?’ ‘Umriin kee meeqa?’ jettee Toom gaafatte. Gaalicha caqasiiti irra-deebi’i.

How old are you?

Ammayyuu
Sanbooda Toom, ‘I’m thirty-five’, ‘Ani soddomii shan’ jedhe. Umrii keenya himuuf ‘I’m…’ jennee itti dabaluun dubbanna. Lakkoofsonni salphaadha. ‘Eleven and twelve’ ‘kudha tokkoofi kudha lama’ booda xumurri lakkoofsotaa 13 -19 jiran sagalee ‘teen’ jedhuun goolabamu. Kanaafuu, akka asiin gadi jenna.

Eleven kudha tokko
Twelve kudha lama
Thirteen kudha sadii
Fourteen kudha afur
Fifteen kudha shan
Sixteen kudha jaha
Seventeen kudha torba
Eighteen kudha saddeet
Nineteen kudha sagal

Ammayyuu
Lakkoofsa 25 ibsuuf digdama ‘twenty’ fi shan ‘five’ walitti fiduun ‘twenty-five’ jenna’. 47 ibsuuf ‘forty’ afurtama fi ‘seven’ ‘torba’ walitti fiduun ‘forty-seven’, jechuun dubbanna. Lakkoofsonni digdamaa hanga sagaltamaatti jiran akka ittaanutti waamamu:

Twenty digdama
Thirty soddoma
Forty afurtama
Fifty shantama
Sixty jahaatama
Seventy torbaatama
Eighty saddeettama
Ninety sagaltama

Ammayyuu
Itti-aansee Toom, ‘Ani soddomii shan’ ‘I’m thirty-five’, jedhe. Gaalicha caqasiiti irra deebi’i.

I’m thirty-five.

Ammayyuu
Toom gaaffiiidhuma walfakkaatu deebisee ‘Atihoo?’ ‘How about you?’ jechuun gaafate. Caqasiiti gaalicha irra-deebi’i.

How about you?

Ammayyuu
Dhumarratti, Jiinaan ‘I’m twenty-three’ jechuun digdamii sadii ta’uushee Toomitti himte. Gaalicha caqasiiti irra-deebi’i.

I’m twenty-three.

Ammayyuu
Dansa. Amma namoonni garaa garaa wayita umrii isaanii walgaafatan caqasiiti isa ati jette waliin walbira qabii mirkaneeffadhu.

How old are you?

I’m seventeen. How about you?

I’m sixteen.

How old are you?

I’m fifty-eight. How about you?

I’m seventy-four.

How old are you?

I’m forty-two. How about you?

I’m twenty-six.

Ammayyuu
Gaariidha! Afaan Ingilizii hangam akka yaadattu haa ilaallu. Himoota Afaan Oromoon caqasiiti Afaan Ingiliziin maal akka ta’an himi.

Umriinkee meeqa?
How old are you?

Ani soddomii shan. Atihoo?
I’m thirty-five. How about you?

Ani digdamii sadii.
I’m twenty-three.

Ammayyuu
Gaariidha! Ammammoo wantoota ijoo har’a baranne dhaggeeffachuuf waan Jiinaa fi Toom dubbatan irra-deebi’ii caqasi.

Gina
How old are you?

Tom
I’m thirty-five. How about you?

Gina
I’m twenty-three.

Ammayyuu
Baay’ee gaariidha. Amma Afaan Ingiliziitiin umuriin isaanii meeqa akka ta’e namoota gaafachuu dandeessa. Waan baratte shaakaluu hindagatin. Hiriyyaa barbaaddadhuutii Afaan Ingiliziitiin umriinsaa/shii meeqa akka ta’e gaafachuudhaan shaakali. Waan gaafatamte deebistee gaafachuu akka hin daganne.

Barnoota Essential English Conversation dabalataaf yeroo itti-aanu walitti deebina. Nagaatti!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaaffichaaf sirrii deebisuun waan baratte mirkaneeffadhu.

How old are you?

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e filadhu.

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Barnoota Essential English ittaanu kan dandeettii caqasuukee ittiin shaakaltuufi qooqa barbaachisoo barannutti walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • How old are you?
  Umriinkee meeqa?

  I’m ______.
  Ani ______.

  How about you?
  Atihoo?

  eleven
  kudha tokko

  twelve
  kudha lama

  thirteen
  kudha sadii

  fourteen
  kudha afur

  fifteen
  kudha shan

  sixteen
  kudha jaha

  seventeen
  kudha torba

  eighteen
  kudha saddeet

  nineteen
  kudha sagal

  twenty
  digdama