บทเรียนย่อย 14

Which inventions do you think made the modern economy?
In today’s episode we will be discussing which inventions we think are vital to the modern economy.

ኣየኖት ምህዞታት’ዮም ንዘመናዊ ቍጠባ ዘደንፍዑ?
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባ ንዘመናዊ ቁጠባ ዝጸልዉ ምህዞታት ክንዝቲ ኢና።

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 14

0 / 4

 • 0 / 4
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Inventions that made the modern economy

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • practical
 • convenient
 • glass
 • irrigation

Quiz

Which invention allows us to use the internet? 
a. credit cards
b. glass
c. the global positioning system (GPS)
d. irrigation
e. the pencil
f. the spreadsheet

Listen to the discussion about the inventions that made the modern economy and find out the answer.

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሰላም፡ እንቋዕ ናብ መደብ English Together ብደሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ’ዚ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ኣርእስትታት ንኽትመያየጡ ዘኽእለኩም ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና።  ምሳኹም ዝጸንሕ  ተመስገን እየ፡ ምሳይ ዝርከቡ ድማ...

Tom
Hi, I’m Tom.

Phil 
And I’m Phil. Welcome!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ናይ ሎሚ ኣርእስትና ብዛዕባ 'the inventions that made the modern economy' ምህዞታት ንዘመናዊ ቍጠባ ዘደንፈዑ’ዩ ክኸዉን። ነዛ ትስዕብ ዜና ብምስማዕ፡ እተን ኣብኣ ዝጥቀሳ ሽድሽተ ምህዞታት ንርአይ፡

News insert
You may have heard the podcast or World Service programme ‘50 things that made the modern economy’. It's presented by the Financial Times journalist Tim Harford and has been a huge success. Now he is looking for the 51st thing. People have sent in hundreds of suggestions, and he’s picked his 6 favourites and they are: the credit card, glass, the global positioning system or GPS, irrigation, the pencil and the spreadsheet.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ስለዚ፡ ናይ ሎሚ ሕቶና፡  ካብዚኣተን ኣየነይቲ’ያ ኢንተርነት ንኽንጥቀም ተኽእለና?  እተን ዘተጠቕሳ ሽዱሽተ፡ 'credit cards', ናይ ለቓሕ ካርድ፡'glass'  ጥርሙዝ, 'the global positioning system' ጂ.ፒ.ኤስ.፡'irrigation' መስኖ 'the pencil' ርሳስ፡ ከምኡ’ዉን “the spreadsheet” ስፕረድ-ሺት ማለት እዮም።

Phil
For me, it’s got to be the ones that I use every day. So my top two are: the credit card, and the GPS. I just think that they are the most practical.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
You said that they are 'practical' ግብራዊ።

Phil
Yeah, they’re very practical. I use my credit card instead of cash and the GPS on my phone instead of a map, so they’re very convenient.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Yes, I think so, 'convenient' ምቹእ ማለት’ዩ።  Personally, I think the spreadsheet is the most convenient. Don’t you think convenience is important Tom?

Tom
Well, I mean it is, but... Do you know what?  My two choices are completely different than yours? I just think that glass, and irrigation have had a much bigger impact.

Phil
Really? Glass? I mean, I like looking through windows as much as anyone else, but it hasn’t exactly changed the modern world, has it?

Tom
Well, you say that, but actually – glass is so important for everything that we have today – I mean, microscopes for example...

Phil
Yeah, when’s the last time you used a microscope?

Tom
Well, think about how many incredible things that scientists have found using microscopes... And, what about those cables that carry information, you know the fibre-optic cables?

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Ah, did you hear that? እዚኣ’ያ መልሲ ናይታ ኣቐዲምና ዘቕረብናልኩም ሕቶ። 'fibre optic cables' ፋይበር-ኦፕቲክ ኬይብላት ንኢንተርነት የጐዓዕዙ - ብጥርሙዝ’ዮም ድማ ዝስርሑ። ስለዚ ጥርሙዝ፡ ኢንተርነት ንኽንጥቀም የኽእለና ክንብል ንኽእል። Anyway Tom, you’re saying that you think that glass is a really important invention?

Tom
I think it’s fundamental.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Yes, it’s 'fundamental' መሰረታዊ።

Tom
Exactly,  so glass is absolutely fundamental because it means that we can have microscopes, fibre-optic cables, and the internet.

Phil
Ok, ok, maybe you’ve got a point there – but then the next one you suggested was irrigation. Isn’t that just taking water from one place to another?

Tom
Oh Phil? I mean irrigation is another important invention on that list. In fact it’s not just important, it’s life-changing.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
We use “life-changing” ንህይወት ዝልውጥ to talk about inventions that do that – they change people’s lives.

Tom
Yeah, it’s life-changing because it means people can grow food where they couldn’t before – and they can live in a different place – it literally changes people’s lives!

Phil
I don’t know, I sort of see what you mean, but your choices just don’t seem that important to me.

Tom
Well Phil, you do realise that we’re talking about the inventions that are significant for the modern economy, and not just the ones that make your life more convenient?

Phil
Look, I just think convenience is important …

Tom
But, don’t you think you need to think about other people and what’s important for them as well as what’s important for you?

Phil
Well, I’m part of the modern economy as well aren’t I.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሕራይ’ምበኣር፡ ንስኹም’ከ ኣየናይ ምህዞ’ዩ እቲ ኣዝዩ ዘገድስ ትብሉ? ቅድሚ ምስንባትና እተን ናይ ሎሚ ቃላት ደጊምና ንርኣየን። ኩለን ምስ ምህዞ ዝተኣሳሰራ’የን። 'Practical' ግብራዊ ማለት’ዩ፡ 'convenient', ምቹእ፡ 'fundamental', መሰረታዊ፡ 'life changing' ድማ ህይወት ዚልውጥ ማለት’ዩ። ምሳና ብምጽናሕኩም ነመስግን፡ ኣብ ናይ ዝመጽእ ሰሙን መደብ English Together ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።

Meaning & Use

practical (adjective)

If something is practical then it is useful in a particular situation. We often use it to describe objects.

My computer is really practical. I use it every day to get things done

Having a car is very practical. It means I can get to different places very easily.

convenient (adjective)

If something is convenient then it means that it does not require much trouble or effort. We often use it to describe a situation where little trouble or effort is required. The related noun is convenience.

Being able to get directions on my phone is very convenient.

Living near the city centre is really convenient.

fundamental (adjective)

Something that is fundamental is of great importance. It can mean that something is the most important element in a larger area.

Discovering gravity was fundamental to the study of physics.

The invention of the microprocessor was fundamental to the history of computing.

life-changing (adjective)

If something is life-changing then it means that it has a very significant impact on people's lives. It is written as two words with a hyphen.

Moving to the countryside was a life-changing decision.

Antibiotics were a life-changing invention.

Meeting her was life-changing. She made him so happy.

Inventions that made the modern economy

4 Questions

Choose the correct answer.
እቲ ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Over to you!

Which do you think are the most important inventions? Which have changed your life? Who do you think needs 'to come up with solutions' to this problem? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝስዕብ መደብ English Together ኣጠቓቕማ ቋንቋን ናይ ምስማዕ ክእለትኩም እተማዕብሉሉን ትምህርቲ ሒዝና ክንቀርብ ኢና።

Session Vocabulary

 • practical
  ግብራዊ

  convenient
  ምቹእ

  fundamental
  ኣድላዪ

  significant
  ኣገዳሲ

  life-changing
  ኣንፈት-ህይወት ዚልውጥ

  glass
  ጥርሙዝ

  irrigation
  መስኖ

  spreadsheet
  ስፕረድ-ሺት