บทเรียนย่อย 10

Do you think large cities make people lonely?
In today’s episode we will be discussing how easy it is to make friends in a large city.

ዓበይቲ ከተማታት ንሰባት ጽሙዋ ከም ዝስምዖም ይገብራ'ዶ ይመስለኩም?
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሰባት ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ክሳብ ክንደይ ብቐሊሉ ዕርክነት ክምስርቱ ከም ዝኽእሉ ክንመያየጥ ኢና።

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 10

0 / 4

 • 0 / 4
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Lonely in London

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words and expressions mean:

 • lonely
 • vibrant
 • opportunities

Quiz

Which of these cities is the biggest? Is it:

     a. Lagos in Nigeria
     b. London, in the UK
     c. Delhi in India

Listen to the discussion about living in cities and find out the answer.

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Presenter
ሰላም፣ እንቋዕ ናብ መደብ English Together ብደሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ’ዚ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ህልው ኵነታት ንኽንመያየጥ ዘኽእለኩም ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና። ኣነ  ተመስገን እየ፣ ምሳይ ዝርከቡ ድማ።

Sam
Hi, I’m Sam.

Phil
And I’m Phil.  Welcome!

Presenter
ሎሚ ብዛዕባ ኣብ ከተማ ለንደን ዝነብሩ ብጽሙዋ ዝተጠቕዑ ሰባት ክንመያየጥ ኢና። ቅድሚ ብዛዕባ’ቲ ጕዳይ ምምያጥና ናይ ሎሚ ሕቶ እንሆ፣ ካብ’ዘን ከተማታት’ዚአን እታ ዝዓበየት ኣይነይተን እያ?   

ሀ) ሌጎስ ኣብ ናይጀርያ

ለ) ለንደን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ

ሐ) ደልሂ ኣብ ሃገረ-ህንዲ

Phil
Well, I live in London, and it’s definitely big – but I haven’t been to Delhi, or Lagos… and I’d love to, they look like really interesting places. But, I don’t know. Uhm, what do you think, Sam?

Sam
Well, I’ve been to Delhi and I think it’s great, but I don’t know which is bigger.

Presenter
ጸገም ኣይኰነን - መልሱ ብቕልጡፍ ክንረኽቦ ኢና። ንሕጂ ግን ነዚ ብማዕከን ቢ.ቢ.ሲ. ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ንስማዕ።  እቲ ጸብጻብ ህይወት ኣብ ሓደ ካብ’ዞም ዓበይቲ ከተማታት ዝገልጽ ኰይኑ፡ ብፍላይ ግን ሰባት እንታይ ዓይነት ጸገማት ከም ዘጓንፎም ከብርህ እዩ። 

News insert
More than a quarter of Londoners say they feel lonely often or all of the time, according to a survey commissioned by BBC London. Research company Populus interviewed 1,000 adults in London for the poll. And while the majority said they had someone in London who could help them in a crisis, a third said they felt they did not know their neighbours and 28% said there was little or no sense of community where they live.

Local presenter
ስለዚ እቲ ጸብጻብ ብዛዕባ ህይወት ኣብ ዓቢ ከተማ ዀይኑ፡ ብፍላይ ህይወት ኣብ ከተማ ለንዶን፡ ሰባት ብጽምዋ ክሳቐዩ ከም ዝኽእሉ ይሕብር።  ምስ ትሕዝቶ’ቲ ጸብጻብ ትሰማምዑዶ?

Sam
I live in London, and that just means I’m always busy! I think I’d prefer to live somewhere where people have time for each other.

Phil
But living in a big city means you meet so many people, it’s so vibrant.

Presenter
“Vibrant” ዉዕዉዕ ማለት’ዩ። So you like the fact that lots of things are happening?

Phil
Yeah, whatever you like doing, you can do it here. The place is just full of opportunities, you know what I mean?

Presenter
I know exactly what you mean – “opportunities”  ዕድላት ማለት’ዩ።  Do you manage to take advantage of the opportunities?  

Phil
Yeah, sort of, I’ve done lots of things. And I’ve met lots of people.

Presenter
Yes, big cities provide lots of opportunities. So, Sam you must agree with that, right?

Sam
Uhm, let’s look at this a different way… Phil, how often exactly do you do those things? And these new people… do you see any of them a second time?

Phil
Let me see… erm… well…. You know…. I go to some kind of event at least every couple of months, and there’s a couple of people I’ve met more than once.

Presenter
That’s not really ‘all the time’… is it?

Sam
Well, you see – that’s the thing, cities are vibrant and full of opportunities… but most people don’t take those opportunities – and it’s hard to get to know people well when the population is transient.

Phil
Transient?

Presenter
“Transient” ግዝያውያን /ሓለፍቲ ወይከኣ ነበርቲ ተቐማጦ ዘይኰኑ ማለት’ዩ ።

Phil
So, it means people are always moving in or out of a city?

Sam
Or moving around the city – groups of friends can end up being very dispersed. 

Presenter
Yes, “dispersed” ተበታቲኖም ዚነብሩ ማለት’ዩ።

Sam
Yes, and that’s why people get lonely in cities like London, Lagos or Delhi. People’s friends are dispersed over a wide area.

Presenter
እዚ’ምበኣር ናይ ሎሚ ሕቶና የዘክረኒ - ኣየነይተን ከተማ ትዓቢ፡ ለንደን፡ ሌጎስ ወይስ ደልሂ? ብመሰረት ካብ ሕቡራት-መንግስታት ዝተረኽበ ሓበሬታ፡ እታ ዝዓበየት ከተማ ደልሂ ክትከውን ከላ፡ ሌጎስ ካልአይቲ፡ ለንደን ከኣ ሳልሰይቲ ምዃነ’የን።

Phil
So, Delhi’s bigger than London? Imagine all the opportunities I could have there.

Sam
Well, maybe we can see if we can get you a transfer, Phil.

Presenter
Phil is very excited about all the opportunities he could have! ቅድሚ ምስንባትና እቶም ሎሚ ዝዘተናሎም ቃላት ደጊምና’ስከ ንርኣዮም ። ንሳቶም ከኣ ምስ ከተማ ዝተኣሳሰሩ ቃላት’ዮም። “Vibrant” ዉዕዉዕ ማለት’ዩ፣ “opportunities”, ዕድላት ፣ “transient”, ተንቀሳቐሲ / ግዝያውያን፣ ከምኡ’ውን “dispersed”  ፋሕ ኢሉ ዝነብር ማለት’ዩ። ነዚ መደብ ብምክትታልኩም ነመስግነኩም፣ ኣብ ዚመጽእ ሰሙን ዝቐርብ ናይ English Together መደብና  የራኽበና።

Meaning & Use 

Vibrant (adjective)

Vibrant is an adjective that means that something is full of life or energy. 
Toronto is home to many vibrant immigrant communities.

Opportunity (noun)

An opportunity is the possibility to do something.
I saw an opportunity to try a new job, and I took it.

Transient (adjective)

Something described as transient only stays as it is for a short time. 
University cities often have a large transient population, it changes constantly.

Dispersed (adjective)

Something that is dispersed is distributed over a wide area.
If medical centres are dispersed across the city, people won't have to travel far to see a doctor.

Lonely in London

4 Questions

Choose the correct answer.
እቲ ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Over to you!

Do you think big cities offer lots of opportunities? Do you think they can be lonely places? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብቲ ጠቓሚ ቋንቋ እትመሃርሉን ናይ ምስማዕ ክለትኩም እትለማመድሉን ዝቕጽል መደብ English Together የራኽበና።

Session Vocabulary

 • vibrant
  ቀስቃሲ / ዉዕዉዕ

  opportunities
  ዕድላት

  transient
  ሓላፊ / ግዝያውያን

  dispersed
  ዝተበታተነ

  lonely
  ጽምዎ ዚስምዖ

  culture
  ባህሊ

  population
  ብዝሒ ህዝቢ

  explore
  ምድህሳስ