1

บทเรียน 1: English Together

เลือกบทเรียน

 1. 1 English Together

บทเรียนย่อย 23

Today we will be discussing the idea that our relationships with animals can lead to positive health benefits.
ఇవాళ, పెంపుడు జంతువులతో మనకున్న అనుబంధం మన ఆరోగ్యంపై చూపించే అనుకూల ప్రభావాల గురించి చర్చించుకుందాం.

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 23

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Pet therapy

Today we will be discussing the idea that our relationships with animals can lead to positive health benefits.

ఇవాళ, పెంపుడు జంతువులతో మనకున్న అనుబంధం మన ఆరోగ్యంపై చూపించే అనుకూల ప్రభావాల గురించి చర్చించుకుందాం.

Listen to the audio and take the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

కల్యాణి
హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ప్రస్తుతం చర్చల్లో ఉన్న ఏదన్నా ఒక అంశం గురించి మీరూ మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా – దానికి ఉపయోగపడే భాషను మీరిక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. నేను కల్యాణిని. ఇదిగో నాతో పాటూ ...

Phil

Hi, I’m Phil! Have you seen Tom? He’s supposed to be here recording

కల్యాణి
No, I haven’t. He’s usually here by now.

Tom
Hi guys, sorry I’m so late!

Phil
What’s that?!

Tom
What? This? Her? This is my dog. This is Molly, she’s my good girl…

Phil
You’ve brought your dog into the studio?!

Tom
Well, today we’re talking about being with animals, so I thought it might help to get us in the mood.

కల్యాణి
That’s right! మనకు జంతువులతో ఉండే సంబంధం మన ఆరోగ్యం మీద ఎలాటి ప్రభావాన్ని చూపుతుందో - ఇప్పుడు మనం చర్చించుకుందాం. ఇదిగో ఇవాళ్టి ప్రశ్న- ఈమధ్య U.S.లో the Harris Corporation, అనే సంస్థ నిర్వహించిన poll ప్రకారం ఎంత శాతం జనాభా వారి petలను,అదే పెంపుడు జంతువుల్ని- వారి కుటుంబంలో సభ్యుల్లా భావిస్తారు
A) 30%
B) 60%
C) 90%

Phil
Well, I have a pet fish, but I don’t know if I’d say it was family… I do like watching it swim, though.

కల్యాణి
Well, ఒక UK farm llamas (ఒంటె వంటి జంతువు)ని నడకకి తీసికెళ్లడం ఒక therapy లాగా చేస్తోందట. దానికి సంబంధించి BBC Farming Today నుంచి ఒక వార్తా కథనాన్ని విందాం.

News insert

Presenter
These camel-like creatures originate from South America, but Jacob, Bramble and Joshua live in Old Bolingbroke. They've undergone two years of training at a local community farm, so they're used to people and traffic. And now, Angie Beal from Desired Change says they are helping to improve of health and wellbeing of local walkers.

Angie
We deal with a lot of people who may have been in hospital; heart attacks, strokes, operations of different sorts, who actually now want to get fit again. Everybody that comes to us has the opportunity to have their own personal programme written for them. So we can walk anything from five minutes to two hours.

Tom
incredible! It sounds like llamas can help us to improve our wellbeing.

కల్యాణి
Yes! Wellbeing అంటే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం. I see how pets can improve our wellbeing, but
so can lots of things, like yoga, for example!

కల్యాణి

Treatment, చికిత్స. Do you think an animal can really provide treatment in the same way as a doctor?
Tom
Well, I don’t think that all problems are treatabcle with animals! Although, did you know there is actually have a name for using animals as a form of treatment? It’s called Animal-Assisted Therapy!

కల్యాణి
Therapy వైద్యపరమైన ఉపచారం I still think I would prefer traditional therapy.
Phil
I imagine it’s like in the news story. People take the animals outside for walks, so it encourages them to exercise and get some fresh air.

Tom
Yes, I think the idea is that the animals can help us get back on our feet again once the danger has passed.

Phil
You mean help us to stand up?

కల్యాణి
No, to get back on your feet means to recover!

Tom
But, in this case, they are doing this by helping people to walk! So I suppose you’re both right.

Phil
Also, I think that people might find spending time with animals therapeutic as they don’t get lonely.

కల్యాణి
Hmm… that makes sense. Therapeutic ఉపచారం చేయగలిగేది. I suppose animals are good company, and company is therapeutic. Perhaps it’s better to describe this approach as an ‘alternative therapy’ ‘ప్రత్యామ్నాయ వైద్య ఉపశమనం

Tom
So, speaking of company and animals, why don’t you tell us the answer to today’s quiz?

కల్యాణి
That’s right! ఎంత శాతం జనాభా వారి pet, పెంపుడు జంతువుల్ని వారి కుటుంబంలో సభ్యుల్లా భావిస్తారు అని అడిగాం కదా, జవాబు c). 95%కి పైగా ప్రజలు అలా చెప్పారు!

Phil
Do you feel the same way about Molly, Tom?

Tom
Molly...Of course! She’s like my sister! It’s impossible to feel stressed with such a beautiful dog around!

కల్యాణి
‘Stressed’ఒత్తిడిని అనుభవించడం. But everyone feels stressed out sometimes. I still don’t think we should all bring our dogs to work.

Tom
Well, she helps me to destress and she doesn’t cause any problems. She just sits there, like a good girl.

Phil
Hey! She’s trying to eat my sandwich! Stop it!

కల్యాణి
Oh my! Phil కి ఈ అనుభవం ‘therapeutic’, ఉపచారం కలిగించేదైతే కాదు ఖచ్చితంగా, హహహ. ఈరోజు నేర్చుకున్న పదాలన్నీ మరోసారి చెప్పుకుందాం; llamas ఒంటె వంటి జంతువు, wellbeing సంపూర్ణ ఆరోగ్యం, treatment చికిత్స, therapy వైద్యపరమైన ఉపచారం, stressఒత్తిడి, Thanks and see you next time for more English Together!

Check what you’ve learned by selecting the correct answer for the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

 

Pet therapy

3 Questions

Choose the correct answer.
సరైన మాటతో పూర్తి చేయండి.

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Join us for our next episode, of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • llama
  llama, ఒంటె వంటి జంతువు
  wellbeing
  సంపూర్ణ ఆరోగ్యం
  treatment
  చికిత్స
  therapy
  వైద్యపరమైన ఉపచారం
  therapeutic
  ఉపచారం చేయగలిగేది
  alternative therapy
  ప్రత్యామ్నాయ వైద్య ఉపశమనం
  to get back on your feet
  లేచి సొంత కాళ్లపై నిలబడడం
  stressed
  ఒత్తిడిని అనుభవించడం