บทเรียนย่อย 14

Which inventions do you think made the modern economy?
In today’s episode we will be discussing which inventions we think are vital to the modern economy.

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 14

0 / 4

 • 0 / 4
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Inventions that made the modern economy

Which inventions do you think made the modern economy?
In today’s episode we will be discussing which inventions we think are vital to the modern economy.

ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ?
ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖੋਜ ਨਵੀਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਹੀ।

Listen to the audio and take the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ English Together ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਲੰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ...

Tom
Hi, I’m Tom.

Phil
And I’m Phil. Welcome!

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਢਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ the inventions that made the modern economy। ਇਹਨਾਂ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਛੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ।

News insert
You may have heard the podcast or BBC World Service programme ‘50 things that made the modern economy’. It's presented by the Financial Times journalist Tim Harford and has been a huge success. Now he is looking for the 51st thing. People have sent in hundreds of suggestions, and he’s picked his 6 favourites and they are: the credit card, glass, the global positioning system - GPS, irrigation, the pencil and the spreadsheet.

ਰਾਜਵੀਰ
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ‘credit cards’, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਡ, ‘glass’ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ‘the global positioning system’ (GPS) ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ‘irrigation’ ਸਿੰਚਾਈ, ‘the pencil’ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਅਤੇ ‘the spreadsheet’ ਸਪਰੈੱਡਸ਼ੀਟ। Ok – back to the story, which invention do you think is most important?

Phil
For me, it’s got to be the ones that I use every day. So my top two are: the credit card, and the GPS. I just think that they are the most practical.

ਰਾਜਵੀਰ
You said that they are ‘practical’ ਮਤਲਬ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹਨ।

Phil
Yeah, they’re very practical. I use my credit card instead of cash and the GPS on my phone instead of a map, so they’re very convenient.

ਰਾਜਵੀਰ
Yes, I think so, ‘convenient’ ਮਤਲਬ ਸੌਖਾ ਹੈ. Personally, I think the spreadsheet is most convenient. Do you think convenience is important Tom?

Tom
Well, I mean it is, but... Do you know what? My two choices are completely different than yours? I just think that glass, and irrigation have had a much bigger impact.

Phil
Really? Glass? I mean, I like looking through windows as much as anyone else, but it hasn’t exactly changed the modern world, has it?

Tom
Well, you say that, but actually – glass is so important for everything that we have today – I mean, microscopes for example...

Phil
Yeah, when’s the last time you used a microscope?

Tom
Well, think about how many incredible things that scientists have found using microscopes... And, what about those cables that carry information, you know the fibre-optic cables?

ਰਾਜਵੀਰ
Ah, did you hear that? ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਤਾਰਾਂ 'fibre optic cables' ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਲਾਉਂਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। Anyway Tom, you’re saying that you think that glass is a really important invention?

Tom
I think it’s fundamental.

ਰਾਜਵੀਰ
Yes, it’s ‘fundamental’ ਮਤਲਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ।
Tom
Exactly, so glass is absolutely fundamental because it means that we can have microscopes, fibre-optic cables, and the internet.

Phil
Ok, ok, maybe you’ve got a point there – but then the next one you suggested was irrigation. Isn’t that just taking water from one place to another?

Tom
Oh Phil? Irrigation is another important invention on that list. In fact it’s not just important, it’s life-changing.

ਰਾਜਵੀਰ
We use ‘life-changing’ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ to talk about inventions that do that – they change people’s lives.

Tom
Yeah, it’s life-changing because it means people can grow food where they couldn’t before – and they can live in a different place – it literally changes people’s lives!

Phil
I don’t know, I sort of see what you mean, but your choices just don’t seem that important to me.

Tom
Phil, you do realise that we’re talking about the inventions that are significant for the modern economy, and not just the ones that make your life more convenient?

Phil
Look, I just think convenience is important …

Tom
But, don’t you think you need to think about other people and what’s important for them as well as what’s important for you?

Phil
Well, I’m part of the modern economy as well, aren’t I?

ਰਾਜਵੀਰ
ਠੀਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘Practical’ ਮਤਲਬ ਵਿਵਹਾਰਿਕ, ‘convenient’ ਭਾਵ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਅਸਾਨ ‘fundamental’ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ‘life-changing’ ਜਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ English Together ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਬਾਏ।

 

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

 

Inventions that made the modern economy

4 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Join us for our next episode, of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

หลักไวยากรณ์จากบทเรียนย่อย

Session Vocabulary

 • practical
  ਵਿਵਹਾਰਿਕ

  convenient
  ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਆਸਾਨ

  fundamental
  ਬੁਨਿਆਦੀ

  significant
  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

  life-changing
  ਜਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ

  glass
  ਸ਼ੀਸ਼ਾ

  irrigation
  ਸਿੰਚਾਈ

  spreadsheet
  ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ