บทเรียนย่อย 24

Right-handed or left-handed – which is better?
Harka mirgaan fayyadamuumoo harka bitaa - kamtu irra wayya?

In today’s episode we will be discussing whether being right-handed or left-handed makes a difference.
Sagantaa har’aa keessatti bitaacha ta’uu ykn mirgaan hojjachuun garaagarummaa qabaachuuf dhiisuu ilaalchisee mari’anna.

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 24

0 / 4

 • 0 / 4
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Right-handed or left-handed – which is better?

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words and phrases mean:

 • hugging
 • a bias against
 • an affliction

Quiz

What percentage of the world’s population is left-handed?

a) approximately 10%
b) approximately 25%
c) approximately 50%

Listen to the discussion and find out the answer.

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Caalii
Yooyyaa! Gara 'English Together' Afaan Inglizii waliwajjin kan mata duree tibbanaa irratti mari'annuu fi qooqa dubbachuun si barbaachisan si qoodnutti baga nagana dhufte. Ani Caalii dha, akkasumas Saamii fi Toom naa waliin jiru.

Sam
Hi, I'm Sam.

Tom
And I'm Tom. Hi everyone. Welcome to the programme today! Really nice to have you with us.

Sam
You're in a very good mood today, Tom.

Tom
Of course I'm in a good mood, it's my birthday!

Caalii
Oh, happy birthday, Tom!

Sam
Ah, come here, let me give you a hug!

Tom
Oh, ok, careful Sam.

Sam
You went the wrong way, Tom. You're supposed to go right.

Tom
No, you went the wrong way! I always go to the left.

Caalii
Wait, you two! Gaafiifi deebii qorannoo dhihoo kana BBC Woorld Servisiitti, sagantaan ‘Health Check’ jedhamuun godhame keessa barreeffammi fudhatamee tokko kan waa’ee ‘hagging’ ykn hammannaa dubbatu ture. Namoonni irra caalaan mirgarra moo bitaarra walhammatuu, mee kana waliin haa caqasnu.

Insert
So we would predict based on our study that hugging in every society is right-dominated. Obviously, the prevalence of hugging, so how often it occurs in a society, that is extremely different across cultures. So there have been studies that Asian countries, for example, show much less hugging behaviour, or social touch in general, but nonetheless, if someone engages in a hug, it's probably more right-dominated in general.

Tom
Typical! Right-handed people dominate everything. Again.

Sam
Oh, of course, you're left-handed.

Tom
Yes, I'm left-handed. And my dad and my brother are left-handed, too. And I'm tired of the bias against left-handed people.

Caalii
Do you really think that there is 'a bias against' loogii irratti godhama – akkasiis jechuu dandeessa  namoonni loogii irratti godhu – people are biased against left handed people?

Tom
Absolutely. I've felt it all my life. I think there's a bias against us in everything from how desks and chairs are designed in schools to how…hugs are given, apparently.

Sam
It sounds like you think that being left-handed is an affliction, Tom.

Caalii
Yes, it does. ‘An affliction’ midhama namarra gahu . You can also ‘be afflicted by something’ miidhaan waan tokkotokkoon sirra gahu danda’a.

Tom
Yeah, like a disease or an illness! I think it does feel like an affliction sometimes.

Sam
I don't agree with that at all! I think left-handed people are special!

Tom
Special?

Sam
Yes, because there's so few of you in the world!

Caalii
Actually, that's a good point, Sam, and it relates to our quiz question for today. Ummata addunyaa keessaa dhibbantaa meeqatu bitaacha?

 1. Tilmamaan 10%
 2. Tilmamaan 25%
 3. Tilmamaan 50%

Deebiisaa boodarra siif kennina.

Sam
I don't know the exact number, but I know that it's low. And I also know that, being left-handed is associated with high levels of intelligence.

Caalii
'To be associated with' jechuun walittihidhata qabaachuu. Ah ha! Would you agree with that, Tom? That left-handed people are more intelligent?

Tom
Well, of course I agree with that!

Sam
I thought you might! But it's true – left-handed people are associated with being good at maths, for example.

Caalii
And sports!

Sam
And the number of left-handed people who become Nobel Prize winners and Presidents is disproportionately high.

Caalii
Wait a moment, Sam. Before you start talking about what is disproportionately high, haalaan walhinmadaalleen gudda kan ta'e, let's see what the answer to the quiz was:  namoota addunyaa keessaa dhibbantaa meeqatu bitaacha? 

 1. Tilmamaan 10%
 2. Tilmamaan 25%
 3. Tilmamaan 50%

Maddawwan heddu akka eeranitti deebiinsaa  a.%10 dha. So, you were right, Sam. It was a small number.

Sam
Very small! Proving that the number of left-handed people who are successful is disproportionately high. So, you see, Tom? Being left-handed is actually a bonus!

Caalii
'A bonus' kennaa dabalataa . Has Sam convinced you, Tom? Are you special?

Tom
Well, I'm not sure that I agree that being left-handed is a bonus or that it makes us special! But, as it is my birthday, I will agree that, yes, just for today, I'm special.

Sam
Yay! Happy birthday, Tom.

Caalii
Sorry we didn't get you a cake! Barnoota torban kanaa xumurre nagaa otoo sitti hindhaamiin dura, ljechoota har'a hanga yoonaatti dubbchaa turre haa ilaallu  – hundisaanii garee tokko keessatti akka argaman agarsiisa: 'a bias against', loogii irratti gochuu, 'an affliction' hir'ina/midhama 'to be associated with' walittihidhata qabaachuu akkasumas  'a bonus' kennaa dabalata. Turtii waliin qabaanneef galatoomi; barnoota dabalataa  'English Together'n torban ittaanu walitti deebina.

Meaning & Use

bias (noun)

Bias is a noun which refers to a preference that affects other opinions. 
She was awarded compensation when she showed that there was a bias against female employees.
He thought that the reason that he wasn't picked for the team was that there was a bias against short players.

an affliction (noun)

An affliction is something that causes suffering.
Poverty is an affliction that causes problems in many countries.
His bad health was an affliction he had had since childhood.
 

to be associated with (verb)

If something is associated with something else, it is linked to it.
A bad diet is associated with health problems in later life.
A stable childhood is associated with  a successful life.

a bonus (noun)

A bonus is an extra benefit.
She loved being a musician and getting paid for doing her hobby was a bonus.
He enjoyed gardening, and being able to eat the vegetables that he grew was a bonus.

Right-handed or left-handed – which is better?

4 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Over to you!

Do you think people are biased against left-handed people? Do you think it matters? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Turtii waliin qabaanneef galatoomi, barnoota dabalataa English Together torban ittaanu walitti deebina.

Session Vocabulary

 • a bias against/ to be biased against
  loogii irratti gochuu/loogii irratti qabaachuu

  an affliction/ to be afflicted by
  miidhama namarra gahu/ittiin miidhamuu

  to be associated with
  hidhata waliin qabaachuu

  a bonus
  kenna dabalata

  hugging
  hammannaa

  dominated
  dhuunnfachuu

  to be disproportionately high
  haala walihinmadaalleen gudda kan ta’e