บทเรียนย่อย 11

คำเตือนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

นักวิทยาศาสตร์เผยรายงานฉบับใหม่ เตือนความเสี่ยงจากภาวะโลกร้อน ตามชานและแคลร์ไปอ่านข่าวนี้ และศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำเตือนกันค่ะ
Scientists have released a report, warning about the risks of rising global temperatures. Join Sian and Clare to find out more about this story and to learn some great words for talking about warnings.

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 11

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Climate change warning!

นักวิทยาศาสตร์เผยรายงานฉบับใหม่ เตือนความเสี่ยงจากภาวะโลกร้อน ตามชานและแคลร์ไปอ่านข่าวนี้ และศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำเตือนกันค่ะ

Scientists have released a report, warning about the risks of rising global temperatures. Join Sian and Clare to find out more about this story and to learn some great words for talking about warnings.

[Background Image: GETTY IMAGES]

รับชมวิดีโอพร้อมทำแบบฝีกหัด

More episodes of English in the news - series 3

Useful vocabulary

a wake-up call (literal)
a telephone call to wake you up in the morning

a wake-up call (non-literal)
something shocking that happens and makes you realise you need to make changes

life-or-death
very, very important and serious

dire
serious and urgent

dire (informal)
very bad

Time is running out
We don't have much time left to achieve something

Now try this quiz to see how much you remember about the language and phrases Sian and Clare discussed.

Practice time!

3 Questions

Now do this quiz to test your knowledge of the language discussed in this lesson!

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Go to our Facebook, Instagram and YouTube pages for more fun with English!

Join us for the next episode of English in the News to learn more language in the news.

Session Vocabulary

 • a wake-up call (literal)
  a telephone call to wake you up in the morning

  a wake-up call (non-literal)
  something shocking that happens and makes you realise you need to make changes

  life-or-death
  very, very important and serious

  dire
  serious and urgent

  dire (informal)
  very bad

  Time is running out
  We don't have much time left to achieve something