บทเรียนย่อย 1

Listen to find out how to use an everyday English expression.
መዓልታዊ እንጥቀመሎም ናይ እንግሊዝኛ መግለጺ ሓሳባት ብኸመይ ከም እትጥቀሙሎም ንምርዳእ ተኸታተሉ።

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 1

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Makeover

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • appearance
 • recognise
 • hairstyle
 • makeup

Listen to two friends, Feifei and Catherine, talking about how Catherine looks. As you listen, think about these questions:

 • What changes has Catherine made to the way she looks?
 • Does Feifei think Catherine looks good? 

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሰላም፣ እንቋዕ ናብዚ ሓደስቲ ናይ እንግሊዝኛ ኣዘራርባታት ክትመሃሩ ዝሕግዘኩም መደብ English Expressions ብደሓን መጻእኩም።

ሎሚ፡ ሓደ ናይ እንግሊዝኛ ኣዛራርባ ክንርኢ ኢና፡ ንሱ ድማ “ደጊምካ-ምስራሕ” ‘makeover’ እዩ ። ‘To make something over’ እንታይ ማለት ይመስለኩም? ... ሕራይ፡ አንታይ ማለት ከምዝኾነ ንምፍላጥ ጽን ኢልኩም ተኸታተሉ።

ንፈይፊይን ካትሪንን ስምዑወን። ፈይፈይ፡ ካትሪን ፈጺማ ካልእ ሰብ መሲላ ተራእያታ’ላ። ‘looks totally different’. ብኸመይን ስለምንታይን ንኽትፈልጡ ቀጺልኩም ስምዑ።

Feifei
Catherine? Is that you? Wow!! I almost didn't recognise you there! You look totally different!

Catherine
Yes, it's me. What do you think?

Feifei
You look… Different! It's very different to your normal hairstyle! But it really suits you – and it makes you look a lot… Younger!

Catherine
Younger in a good way, I hope…

Feifei
Most definitely! Normally you wear quite dark colours… But these are so bright! You look really pretty!

Catherine
Thanks, Feifei!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ፈይፈይ ንካትሪን ከተለልያ ማለት ‘recognise’ ክትገብራ ኣይከኣለትን፡ ምኽንያቱ ብፍጹም ካልእ’ያ መሲላ ‘looked totally different’. ንካትሪን ንእሽቶ ዘምሰላ እንታይ ምዃኑ ትዝክርዎዶ? ... እወ ልክዕ’ዩ፡ ኣመሻሽጣ ጸጕራ ‘hairstyle’ እዩ። ካትሪን፡ ደባን ድዩ ወይስ ብሩህ ክዳን’ያ’ኸ ተኸዲና ነይራ? ... እወ፡ ብሩህ ክዳን’ያ ተኸዲና ነይራ። ቀጺልና፡ ካትሪን መልክዓ ክትቅይር ዝገበረቶም ካልኦት ለውጥታት አውን ንከታተል።

Feifei
It's true – but something else is different... Let's see… Aha! Your eyeshadow… Blusher… Lipstick – you've completely changed your make-up!

Catherine
Oh the make-up? Yes, that's different too. Everything's different, in fact! I've had a makeover.

Feifei
A makeover? I said you've changed your make-up. What's all this about a makeover?

Catherine
Yes, I've changed my make-up. And I've changed my hairstyle and the type of clothes I wear too. When you make lots of changes to something so that it looks completely different, fresh, new and much better – you've given it a makeover.

Feifei
Ohhh… You've completely changed your appearance so that you look better, fresher, nicer. That's a makeover. What verbs go with makeover?

Catherine
Have a makeover, give something a makeover, get a makeover, need a makeover.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ካትሪን ካልእ ክትመስል ዝኸኣለት መልክዓ ምሉእ ብምሉእ ቀይራቶ ስለዘላ’ዩ። ስለዚ ፈጺማ ካልእ ክትመስል ዝገበረ ‘makeover’ ስለዝገበረት’ዩ። ከምቲ ንሰባት፡ ንነገራት’ውን ‘makeover’ ብምግባር መልክዖም ምሉእ ብምሉእ ክንቅይሮም ንኽእል ኢና።

ነዞም ዝስዕቡ ኣብነታት ስምዑ፡

Examples

I was so fed up with the way my husband dressed. He looked so untidy all the time! I threw out all his old clothes and took him shopping for a complete new wardrobe. Now he's had a makeover, he looks as handsome as he did when we first met.

- This room looks so old-fashioned! It really needs a makeover.
- Yes, if we paint the walls and change the curtains it will look so much better.

Feifei
So not only people but also things can have makeovers.

Catherine
You can give almost anything a makeover, Feifei. Even you can have a makeover – I'll take you shopping if you like! We can start with your hair – a nice short cut I think would suit you, then get you a nice new pair of skinny jeans, and change your makeup, and get -

Feifei
I'm quite happy with the way I look, thanks.

Catherine
Just a haircut then…

Feifei
No!

Catherine
Colour change maybe? A little bit of red here and there?

Feifei
I do not need a makeover.

Catherine
Well, if you change your mind, you know where I am! Now I must be going, I'm going to give my living room a makeover and there's a sale on at the furniture shop.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ስለዚ ሕጂ ካትሪን ንገዝኣ ‘makeover’ ንኽትገብረሉ ናብ እንዳ ድኳን ኣቝሑት-ገዛ ወጺኣ ንስኹምከ ንባዕልኹም ‘makeover’ ጌርኩምዶ ትፈልጡ? ንዝኾነ ክፍሊ ‘makeover’ ጌርኩምሉ’ዶ ትፈልጡ? ንባዕልኹም ይዅን ክፍልኹም ‘makeover’ ንኽትገብሩ እንታይ ምለወጥኩም?

ኣብቲ ዝቕጽል መደብ English Expressions ካልእ ትሕዝቶ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። See you next time!

 

Answers

 • Catherine has changed her clothes, hairstyle and makeup.
 • Feifei thinks that this makes Catherine look good.

How do I use it?

Is ‘makeover’ a verb (an action)?

Here we are using it as a noun. It is a singular countable noun, so we need to use 'a' before it.

What verbs go with 'a makeover'?

 • need a makeover
 • have a makeover
 • get a makeover
 • give something a makeover

Do we use it only for people?

No, we can give things 'a makeover', as well.

Makeover

3 Questions

Choose the correct answer.
ነቲ ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Over to you!

Have you ever had 'a makeover'? If yes, what changes did you make? If not, would you like to get one? Have you ever given a thing, like a room in your home, 'a makeover'?  Tell us our Facebook group! 

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብቲ ጠቓሚ ቋንቋ እትመሃርሉን ናይ ምስማዕ ክለትኩም እትለማመድሉን ዝቕጽል መደብ English Expressions የራኽበና።

 

Session Vocabulary

 • to recognise
  ምልላይ

  hairstyle
  ኣመሻሽጣ ጸጉሪ

  make-up
  ኵሕላ

  fresh
  ሓድሽ

  appearance
  ትርኢት

  living room
  መቐበል-ኣጋይሽ

  furniture
  ኣቝሑት-ገዛ