1

บทเรียน 1: English Expressions

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 1

  1 แบบฝึกหัด

  Makeover

  05 Feb 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  መዓልታዊ እንጥቀመሎም ናይ እንግሊዝኛ መግለጺ ሓሳባት ብኸመይ ከም እትጥቀሙሎም ንምርዳእ ተኸታተሉ።

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 2

  1 แบบฝึกหัด

  Out of the picture

  03 Oct 2017

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  መዓልታዊ እንጥቀመሎም ናይ እንግሊዝኛ መግለጺ ሓሳባት ብኸመይ ከም እትጥቀሙሎም ንምርዳእ ተኸታተሉ

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 3

  1 แบบฝึกหัด

  Treading on eggshells

  23 Jan 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  መዓልታዊ እንጥቀመሎም ናይ እንግሊዝኛ መግለጺ ሓሳባት ብኸመይ ከም እትጥቀሙሎም ንምርዳእ ተኸታተሉ።

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 4

  1 แบบฝึกหัด

  To see red

  28 Feb 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  መዓልታዊ እንጥቀመሎም ናይ እንግሊዝኛ መግለጺ ሓሳባት ብኸመይ ከም እትጥቀሙሎም ንምርዳእ ተኸታተሉ።

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 5

  1 แบบฝึกหัด

  To put all your eggs in one basket

  23 Jan 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  መዓልታዊ እንጥቀመሎም ናይ እንግሊዝኛ መግለጺ ሓሳባት ብኸመይ ከም እትጥቀሙሎም ንምርዳእ ተኸታተሉ።

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 6

  1 แบบฝึกหัด

  A can of worms

  14 Mar 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  ከመይ ጌርኩም ንመዓልታዊ መግለጽ-ሓሳብ እንግሊዘኛ ከም እትጥቀምሉ ንምፍላጥ ተኸታተሉ።

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 7

  1 แบบฝึกหัด

  Pull the plug

  19 Mar 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  ነዚ ‘መዓልታዊ መግለጽ-ሓሳብ እንግሊዘኛ’ ከመይ ገርኩም ከም እትጥቀምሉ ንምፍላጥ ተኸታተሉ።

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 8

  1 แบบฝึกหัด

  Beat around the bush

  28 Mar 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  ‘ከመይ ጌርኩም ንመዓልታዊ መግለጽ-ሓሳብ እንግሊዘኛ ከም እትጥቀምሉ ንምፍላጥ ተኸታተሉ።

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 9

  1 แบบฝึกหัด

  Go the extra mile

  04 Apr 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  ከመይ ጌርኩም ንመዓልታዊ መግለጽ-ሓሳብ እንግሊዘኛ ከም እትጥቀምሉ ንምፍላጥ ተኸታተሉ።

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 10

  1 แบบฝึกหัด

  To brush over

  10 Apr 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  ከመይ ጌርኩም ንመዓልታዊ መግለጽ-ሓሳብ እንግሊዘኛ ከም እትጥቀምሉ ንምፍላጥ ተኸታተሉ።

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 11

  1 แบบฝึกหัด

  On the tip of my tongue

  16 Apr 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  ከመይ ጌርኩም ንመዓልታዊ መግለጽ-ሓሳብ እንግሊዘኛ ከም እትጥቀምሉ ንምፍላጥ ተኸታተሉ።

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 12

  1 แบบฝึกหัด

  Cold feet

  23 Apr 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  ከመይ ጌርኩም ንመዓልታዊ መግለጽ-ሓሳብ እንግሊዘኛ ከም እትጥቀምሉ ንምፍላጥ ተኸታተሉ።

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 13

  1 แบบฝึกหัด

  To downsize

  30 Apr 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  ከመይ ጌርኩም ንመዓልታዊ ዝጠቅም መግለጽ-ሓሳብ እንግሊዘኛ ከም እትጥቀምሉ ስምዑ።

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 14

  1 แบบฝึกหัด

  Full-on

  09 May 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  ከመይ ጌርኩም ንመዓልታዊ ዝጠቅም መግለጽ-ሓሳብ እንግሊዘኛ ከም እትጥቀምሉ ስምዑ።

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 15

  1 แบบฝึกหัด

  Game changer

  16 May 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  ከመይ ጌርኩም ንመዓልታዊ ዝጠቅም መግለጽ-ሓሳብ እንግሊዘኛ ከም እትጥቀምሉ ስምዑ።

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 16

  1 แบบฝึกหัด

  Out for the count

  23 May 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  ከመይ ጌርኩም ንመዓልታዊ ዝጠቅም መግለጽ-ሓሳብ እንግሊዘኛ ከም እትጥቀምሉ ስምዑ።

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 17

  1 แบบฝึกหัด

  Mind-blowing

  25 May 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  ከመይ ጌርኩም ንመዓልታዊ ዝጠቅም መግለጽ-ሓሳብ እንግሊዘኛ ከም እትጥቀምሉ ስምዑ።

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 18

  1 แบบฝึกหัด

  A sticky situation

  06 Jun 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  መዓልታዊ ኣጠቓቕማ ኢንግሊሽ ንምፍላጥ ነዚ ዝስዕብ ንስማዕ።

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 19

  1 แบบฝึกหัด

  In black and white

  13 Jun 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  መዓልታዊ ኣጠቓቕማ ኢንግሊሽ ንምፍላጥ ነዚ ዝስዕብ ንስማዕ።

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 20

  1 แบบฝึกหัด

  Take a back seat

  20 Jun 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  መዓልታዊ ኣጠቓቕማ ኢንግሊሽ ንምፍላጥ ነዚ ዝስዕብ ንስማዕ።