1

บทเรียน 1: English Expressions

เลือกบทเรียน

 1. 1 English Expressions

บทเรียนย่อย 31

Listen to find out how to use an everyday English expression.
రోజువారీ మాటల్లో వాడే ఇంగ్లీషు పదప్రయోగాలను ఇక్కడ విని నేర్చుకోండి.

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 31

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Blue in the face

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ఇంగ్లీషు పదప్రయోగాల వాడకాన్ని ఇక్కడ విని నేర్చుకోండి.

Listen to the audio and take the quiz. ఆడియో వినండి, క్విజ్ చెయ్యండి.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Presenter
హలో, బాగున్నారా English Expressions కార్యక్రమం లోకి స్వాగతం. నా పేరు సౌమ్య. కొత్త పద ప్రయోగాలూ, ఇంగ్లిష్‌లో వాటి వాడకం – ఇవన్నీ మీకిక్కడ తెలుస్తాయి. ఇవాళ మనం blue in the face అనే expression గురించి తెలుసుకుందాం. దీని అర్థం ఏమయ్యుంటుందంటారు? మ్మ్..తెలియట్లేదా! సరే, వినండి.
Rob, Feifei ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో విందాం. Rob కి తన పిల్లలతో ఏదో సమస్యగా ఉన్నట్టుంది. వాళ్ళ విషయంలో అతని strategy పనిచేస్తోందా?

Feifei
Errr Rob, wake up!

Rob
Oh yeah, hi everyone.

Feifei
What's wrong Rob?

Rob
It's the kids. My house is a mess – toys, pencils, paints everywhere - and I've been trying to get them to clear everything up.

Feifei
And I guess you haven't been successful?

Presenter
So, Rob వాళ్ళ పిల్లలు ఇల్లంతా చిందరవందర చేసేస్తున్నారుట. వాళ్ళ వెనకాలే పరిగెడుతూ ఇల్లంతా శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉన్నాడట. అతని strategy ఏమిటి? విందాం.

Rob
That's right. I shouted at them until I was blue in the face – but the house is still a mess.

Feifei
Rob, you don't look blue to me – just your normal colour.

Rob
I know that – what I mean is, I'm wasting my time because it won't happen – whatever I say I won't get the result I want…

Feifei
… Which is a tidy house. Hmm, so saying something 'until you're blue in the face' means telling someone something is a waste of time because nothing will happen or change.
Oh dear Rob, it sounds like you have no control over your kids.

Rob
You're probably right.

Presenter
Until I was blue in the face అనే expression ను ఎప్పుడు వాడతాం అంటే...ఎవరికైనా ఒకే విషయాన్ని పదే పదే చెబుతున్నప్పుడు, అన్నిసార్లు చెప్పినా ఫలితం ఏమీ కనిపించనప్పుడు వాడతాం. మనం ఎవరికి చెప్తున్నామో వాళ్ళ విషయంలో ఓపిక పూర్తిగా నశించిపోయి చాలా విసుగు, నిరాశ వచ్చినప్పుడు ఈ expression ను ఎక్కువగా వాడతాం. ఇక్కడ be అనే క్రియాపదాన్ని కాలాన్ని బట్టి మారుస్తూ ఉండాలి. So, one could say ‘until I am blue in the face’, ‘until we were blue in the face’…

సరే, కొన్ని ఉదాహరణలు విందాం.

Examples

I've told him to get here on time until I'm blue in the face but he still continues to arrive late.

He told her not to break the speed limit on the motorway until he was blue in the face but she still did it and guess what? She got a speeding ticket!

You can tell him to tidy his room until you’re blue in the face but he never listens.

Feifei
So saying 'until I'm blue in the face' means even though you keep saying something, nobody will listen to you. I know what that's like Rob.

Rob
Really?

Feifei
Yes. Every time you make me a coffee I always ask you to put two sugars in it – but you never do!

Rob
Err, pardon Feifei? Sorry I wasn't listening. I'm so tired.

Feifei
Why are you so tired Rob? All you did was ask the kids to tidy up.

Rob
Yes but because they didn't listen to me, I had to tidy everything up.

Feifei
Actually I can see that… you really are blue in the face – look you've got blue paint there…and there… and there…

Rob
Argh! Those damn kids!

Feiefi
Calm down Rob. Your face is turning red!

Presenter
Poor Rob! వాళ్ళ పిల్లలు అతన్ని బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. పాపం తను చాలా అలసిపోతున్నాడు. ఓపిక పోతోంది. ఎవరికైనా ఇలా పదే పదే ‘until you’re blue in the face’ చెబుతూ ఉంటే, వాళ్ళు మన మాట అస్సలు వినకపోతే ఇలాగే చాలా విసుగొస్తుంది కదూ! మీ సంగతేంటి? మీరెప్పుడైనా ఎవరికైనా ‘until you were blue in the face?’ అయ్యేవరకు చెప్పాల్సి వచ్చిందా? అలా చెప్పడం వలన ఫలితం ఏదైనా కనిపించిందా? మీ మాటలు వాళ్ళ చెవికెక్కాయా?
Join us next time for more English Expressions. Bye.

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

Blue in the face

3 Questions

Choose the correct option.

సరైన జవాబును గుర్తించండి.

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Expressions కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • clear up
  శుభ్రపరచడం
  a mess
  చిందరవందర
  waste time
  వృధా సమయం
  tidy
  చక్కగా ఉంచడం
  speed limit
  వేగ పరిమితి
  motorway
  మోటర్వే