1

บทเรียน 1: English Expressions

เลือกบทเรียน

 1. 1 English Expressions
 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 1

  1 แบบฝึกหัด

  Out of the picture

  02 Oct 2017

  Listen to learn how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 2

  1 แบบฝึกหัด

  Treading on eggshells

  11 Oct 2017

  Listen to learn how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 3

  2 แบบฝึกหัด

  To see red

  18 Oct 2017

  Listen to learn how to use an everyday English expression.

  ऐकू या इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार 

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 4

  1 แบบฝึกหัด

  To put all your eggs in one basket

  25 Oct 2017

  Listen to learn how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 5

  1 แบบฝึกหัด

  A can of worms

  01 Nov 2017

  Listen to learn how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 6

  1 แบบฝึกหัด

  Pull the plug

  08 Nov 2017

  Listen to learn how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 7

  1 แบบฝึกหัด

  Beat around the bush

  15 Nov 2017

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 8

  1 แบบฝึกหัด

  Go the extra mile

  22 Nov 2017

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 9

  1 แบบฝึกหัด

  To brush over

  29 Nov 2017

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार ऐकूया. 

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 10

  1 แบบฝึกหัด

  On the tip of my tongue

  21 Nov 2017

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 11

  1 แบบฝึกหัด

  Cold feet

  13 Dec 2017

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 12

  1 แบบฝึกหัด

  To downsize

  20 Dec 2017

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 13

  1 แบบฝึกหัด

  Full-on

  28 Dec 2017

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 14

  1 แบบฝึกหัด

  Game changer

  03 Jan 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 15

  1 แบบฝึกหัด

  Out for the count

  10 Jan 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 16

  1 แบบฝึกหัด

  Mind blowing

  17 Jan 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 17

  1 แบบฝึกหัด

  A sticky situation

  24 Jan 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 18

  1 แบบฝึกหัด

  In black and white

  31 Jan 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 19

  1 แบบฝึกหัด

  Take a back seat

  06 Feb 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 20

  1 แบบฝึกหัด

  To know something like the back of your hand

  14 Feb 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 21

  1 แบบฝึกหัด

  A bitter pill to swallow

  21 Feb 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 22

  1 แบบฝึกหัด

  Reinvent the wheel

  28 Feb 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 23

  1 แบบฝึกหัด

  Don’t make a scene

  07 Mar 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 24

  1 แบบฝึกหัด

  Go round in circles

  14 Mar 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 25

  1 แบบฝึกหัด

  A close shave

  08 Mar 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 26

  1 แบบฝึกหัด

  A lot on my plate

  28 Mar 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 27

  1 แบบฝึกหัด

  A pinch of salt

  04 Apr 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 28

  1 แบบฝึกหัด

  Food for thought

  11 Apr 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 29

  1 แบบฝึกหัด

  Clean up your act

  18 Apr 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 30

  1 แบบฝึกหัด

  A recipe for disaster

  11 Apr 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 31

  1 แบบฝึกหัด

  Blue in the face

  01 May 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 32

  1 แบบฝึกหัด

  The last straw

  09 May 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 33

  1 แบบฝึกหัด

  Give the cold shoulder

  07 May 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 34

  1 แบบฝึกหัด

  Cut to the chase

  23 May 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 35

  1 แบบฝึกหัด

  Things are looking up

  30 May 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.