1

పాఠ్యాంశం 1: You Ask We Answer Thai
Everything you need to know to become a better English speaker

పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకోండి

 1. 1 You Ask We Answer Thai

Session 3

คำถามภาษาอังกฤษจากคุณผู้ชมชาวไทยประจำวันนี้ เป็นเรื่องคำนำหน้านามค่ะ ตามชานและแคลร์มาทำความเข้าใจกับการใช้ ‘a’, ‘an’ และ ‘the’ กันนะคะ
Today's question from Thailand is about articles - join Sian and Clare to learn when to use 'a', 'an' and 'the'.

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 3 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How to use 'a', 'an' and 'the'.

Clare wears ____ unicorn to bed!

a) a
b) an
c) the 

Watch the video to find out! :)

Watch the video.

Articles

1) เราใช้ ‘a’ กับ ‘an ในกรณีใด?

ใช้ ‘a’ กับ ‘an’ นำหน้าคำนามที่นับได้ในรูปเอกพจน์ เมื่อพูดถึงเป็นครั้งแรกในบทสนทนา

2) เราใช้ ‘an’ กับทุกคำที่สะกดขึ้นต้นด้วยสระหรือไม่?

ไม่เสมอไป สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือการออกเสียง ไม่ใช่ตัวสะกด เช่น ‘uniform’ สะกดขึ้นต้นด้วยสระ แต่ออกเสียงเป็นพยัญชนะ - /j/ - ดังนั้น ต้องไม่ใช้ an

 • a unicorn
 • a uniform
 • a university
 • a one-way street

และเราใช้ an นำหน้าคำที่สะกดขึ้นต้นด้วยตัว ‘h’ ในกรณีที่คำนั้นไม่ออกเสียง ‘h’

 • an honour
 • an hour

3)เราใช้ ‘the’ ในกรณีใดบ้าง?

ใช้ ‘the’ เมื่อพูดถึงคำนามนั้น ๆ เป็นครั้งที่สองในบทสนทนา และเมื่อพูดถึงบางสิ่งที่ต้องการเจาะจงโดยเฉพาะซึ่งคู่สนทนารู้อยู่แล้วว่ากำลังพูดถึงอะไร และในกรณีที่สิ่งที่พูดถึงนั้นมีอยู่เพียงชิ้นเดียวหรือคนเดียว

 • I'm having a party tonight. The party starts at 8.
 • Close the door on the way out.
 • I met the Queen of England last night!

To do

Now do this fun quiz to see how much you remember :)

Articles Quiz

4 Questions

Now do this quiz to test your knowledge of articles!

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Go to our Facebook, Instagram and YouTube pages for more great English videos!

Join us for our next episode of You Ask We Answer to learn more about English pronunciation, grammar and vocabulary.

กลับมาติดตามตอนต่อไปของ You Ask We Answer เพื่อฝึกการออกเสียง ไวยากรณ์ และคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะ

సెషన్ లోని వ్యాకరణం

 • When do we use 'a' and 'an'?

  We use a and an before a singular, countable noun when we mention it the first time in a conversation.

  Do we always use 'an' if the word starts with a vowel?

  No, not always. It's the sound that's important not the spelling. So for example words like 'uniform' start with a consonant sound - /j/ - so we don't use an.

  When do we use 'the'?

  We use the second time you mention something in a conversation, when you talk about something specific that both speakers know about and when there is only one of something.