1

పాఠ్యాంశం 1: You Ask We Answer Thai
Everything you need to know to become a better English speaker

పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకోండి

 1. 1 You Ask We Answer Thai

Session 12

คำอุปมาเกี่ยวกับเส้นทางชีวิต

วันนี้เรามีคำถามจากคุณผู้ชมชาวไทย เกี่ยวกับการใช้คำอุปมาในภาษาอังกฤษค่ะ ตามชานและแคลร์มาศึกษาคำอุปมาเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตกันนะคะ
Today's question from Thailand is about English metaphors. Join Sian and Clare to learn some metaphors relating to life as a journey.

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 12 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Metaphors for life คำอุปมาเกี่ยวกับเส้นทางชีวิต

Watch this video to learn some great metaphors you can use to talk about your life!
คลิกชมวีดีโอเพื่อศึกษาคำอุปมาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตกันค่ะ!

Watch the video.

More episodes of 'You Ask, We answer'

Life metaphors 

ในภาษาอังกฤษ มีหลายคำพูดที่ใช้คำอุปมาเพื่อเปรียบเทียบชีวิตกับการเดินทาง
วลีที่พบได้บ่อย มีดังต่อไปนี้:

A) path 

A path literally means เส้นทางหรือทางเดิน but we also use it as a metaphor to talk about our journey through life - เส้นทางชีวิต

 • take the wrong path
 • have a career path

B) crossroads

Crossroads are 'cทางแยก' but we use the metaphor be at a crossroads to mean that you are at a stage in your life where you have to make an important decision -ชีวิตอยู่ ณ จุดที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ

 • After university I was at a crossroads - I didn't know whether to go travelling or get a job?

C) We'll cross that bridge when we come to it

Literally this expression means 'เราจะข้ามสะพานนั้นก็ต่อเมื่อเราเดินทางไปถึง'. As a metaphor this means 'we're not going to worry about that problem now, but we'll deal with it if and when it happens - เราจะไม่กังวลกับปัญหาในตอนนี้ แต่จะรับมือก็ต่อเมื่อต้องเผชิญกับมัน

 • Sian, what shall we do if we run out of English lessons to give?
 • Clare, we'll cross that bridge when we come to it.

D) to be lost / lack direction

Literally this means 'หลงทาง' but as a metaphor is used to mean ‘I don’t know what I want to do in life’ - ม่รู้จะทำอย่างไรกับชีวิต

 • After university I was completely lost. I didn't know what to do with my life.

Now try this fun quiz to test your knowledge of life metaphors  :)

Practice game!

3 Questions

Fill in the gaps to complete these metaphors.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Go to our Facebook, Instagram and YouTube pages for more great English videos!

Join us for our next episode of You Ask We Answer  to learn more about English pronunciation, grammar and vocabulary.

กลับมาติดตามตอนต่อไปของ You Ask We Answer เพื่อฝึกการออกเสียง ไวยากรณ์ และคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะ

Session Vocabulary

 • คำอุปมาเกี่ยวกับเส้นทางชีวิต

  a path
  เส้นทางชีวิต

  be at a crossroads
  ชีวิตอยู่ ณ จุดที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ

  We'll cross that bridge when we come to it
  เราจะไม่กังวลกับปัญหาในตอนนี้ แต่จะรับมือก็ต่อเมื่อต้องเผชิญกับมัน

  I'm lost / I lack direction
  ม่รู้จะทำอย่างไรกับชีวิต.