1

పాఠ్యాంశం 1: One-minute English

పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకోండి

 1. 1 One-minute English

Session 5

In today's One-minute English Phil will explain how to use real conditionals.
ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో real conditionals ను ఎలా వాడాలో Phil వివరిస్తారు.

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 5 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Real conditionals

In today's One-minute English Phil will explain how to use real conditionals.
ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో real conditionals ను ఎలా వాడాలో Phil వివరిస్తారు.

 

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

రాత ప్రతిని చూపు రాత ప్రతిని చూపవద్దు

Hi guys, it's Phil from BBC Learning English. Today we're going to look at how we can make conditional sentences easy.

So let's start with a real conditional, something like "If it rains tomorrow, I'll bring an umbrella". It's real because it might happen… guys, it's London, it might happen, it might rain tomorrow.

To make them, you just need to remember that there are two bits, the 'if' bit and we've got the results bit. For the if bit, just use a present tense, for the results bit we can use 'will' like the future. The other thing to remember is that the order doesn't matter, you can put them any way round.

Function/ఫంక్షన్-పనిచేయు స్థితి

We use real conditionals to describe future possibilities.
భవిష్యత్తు అవకాశాలను తెలియజెప్పడానికి real conditionals ను వాడతాము.

We use them when one possible result depends on something else happening.
ఒక సంఘటనపై ఆధారపడి ఒక ఫలితం సాధ్యం అయ్యే పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు real conditionals ను వాడతాము.

If I finish work early, I'll go shopping.
If I wake up early tomorrow, I'll make a big breakfast.


If we use a real conditional it means that we believe that something is genuinely possible.
ఒక సంఘటన నిజంగా జరగబోతుందని నమ్మినప్పుడు real conditionals ను వాడతాము.

Structure /నిర్మాణం

Positive form: సానుకూల రూపం

if + present tense + will future

If I like the music, I'll dance
I'll dance if I like the music

Negative form: ప్రతికూల రూపం

We add do + not to the 'if' clause to make the negative form.

If I don't like the music, I'll go home.
I'll go home if I don't like the music.


Question form: ప్రశ్నాత్మక రూపం

To make a question, swap will and the subject in the result clause.

If I make dinner, will you stay?
Will you stay if I make dinner?

 

Game: Real Conditionals

4 Questions

ఈ క్విజ్ పూర్తి చెయ్యడం ద్వారా మీరు నేర్చుకున్న అంశాలను చెక్ చేసుకోండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Extension: other verbs and tenses

We have looked at examples of real conditionals using the following:

 • present simple in the if clause 
 • 'will' in the results clause 

But, did you know, you can also:

 • Use any present tense in the if clause: this means that the condition does not have to be in the present simple e.g. 

  If the road has been blocked by snow by tomorrow morning, I won't go to work.
  If it is still raining on Friday, I won't got to the beach.

 • Use other modal verbs in the results clause - this might say how likely you think the results are 

  If it snows on Friday, I could build a snowman - but I don't really want to.

  If it snows on Friday, I might build a snowman - but I'm not sure

Interesting Facts

 OME5 interesting facts.

Conversation Cards

English_learning_POST_new.png