1

పాఠ్యాంశం 1: One-minute English

పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకోండి

  1. 1 One-minute English

Session 20

In today's One-minute English Tom will explain what to use after the verb ‘wish’.
ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో 'wish' అనే క్రియాపదం తరువాత ఏం వాడాలి? ఎలా వాడాలి? అనే విషయాలను Tom వివరిస్తారు.

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 20 score

0 / 3

  • 0 / 3
    Activity 1

Activity 1

How to use ‘wish’

In today's One-minute English Tom will explain what to use after the verb ‘wish’.
ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో 'wish' అనే క్రియాపదం తరువాత ఏం వాడాలి? ఎలా వాడాలి? అనే విషయాలను Tom వివరిస్తారు.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

రాత ప్రతిని చూపు రాత ప్రతిని చూపవద్దు

Hi everyone, Tom here from BBC Learning English in London and today I'm going to tell you what to say after the word 'wish'.
When we're talking about wishes, we're talking about situations which are imaginary or unreal.
To show this, after saying 'I wish', we use the past to talk about the wish, which is in the present.

So, I could say, 'I wish I had a cup of tea'.
Ah, thank you!

Now, if we want to make a wish about the past we need to use the past past, or the past perfect.
For example, I wish I had chosen a more formal shirt before I filmed this video today.

Function/ఫంక్షన్-పనిచేయు స్థితి

Wish

ఊహాత్మక పరిస్థితుల గురించి చెప్పడానికి 'wish' ను వాడతాం. ఆ పరిస్థితులు నిజం కాకపోవచ్చు లేదా ఊహించుకున్నవి అవ్వొచ్చు. దీనికి అనుగుణంగా 'wish' తరువాత క్రియాపదాలను భూతకాలం (past tense)లోనే వాడతాం. 

Wishes in the present

వర్తమాన కాలంలోని కోరికల గురించి చెప్పడానికి 'wish' తరువాత సామాన్య భూతకాలం (past simple-V2)లోని క్రియాపదాలను వాడతాం.

  • I wish I was on holiday right now!
  • I wish I didn’t have to go to school!

Wishes in the past

గతం గురించి కోరిక కోరుకోవాలంటే past perfect వాడాలి. అంటే had + a past participle verb వాడాలి.

  • I failed my exams! I wish I had studied harder.
  • I wish I hadn’t forgotten my lunch – I’m hungry!

How to use ‘wish’

3 Questions

ఖాళీలను పూరించండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Extension

‘I wish I were…’

When we use the verb ‘be’ to talk about wishes, it is often seen as more formal to use ‘were’ instead of ‘was’.

  • I wish I were older! Then I could drive a car!

Interesting facts

11 - Have something done 466051967 copy.jpg wish die copy.jpg

Conversation Cards     

English_learning_POST_new.png