1

పాఠ్యాంశం 1: One-minute English

పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకోండి

  1. 1 One-minute English

Session 11

In today's One-minute English Tom will explain the expression ‘have something done’.
ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో ‘have something done’ అనే వ్యక్తీకరణ గురించి Tom వివరిస్తారు.

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 11 score

0 / 4

  • 0 / 4
    Activity 1

Activity 1

Have something done

In today's One-minute English Tom will explain the expression ‘have something done’.
ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో ‘have something done’ అనే వ్యక్తీకరణ గురించి Tom వివరిస్తారు.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

రాత ప్రతిని చూపు రాత ప్రతిని చూపవద్దు

Hi everyone,

Tom here from BBC Learning English and I’m here to explain ‘have something done’.

This is an expression we use when we pay someone to do something for us.

For example, I have my hair cut at the hairdresser’s.

If I cut my own hair it would look terrible!

The expression uses have, an object and the action which is done to the object. And the action is always in the past participle form.

We can also use the expression in the past.

For example, I had my clothes cleaned yesterday when I was at work.

Have something done

We use this structure when we want to describe an action somebody else does for us.
మన కోసం ఇతరులు చేసే పనిని వివరించడానికి ఈ వాక్య నిర్మాణాన్ని వాడతాం.

It often means that the subject causes the action to happen, although somebody else is the person who does the action.
దీనర్థం ఏంటంటే ఈ వాక్యంలో విషయం(subject) చర్యకు కారణమవుతుంది. ఆ పని చేసేది వేరే వ్యక్తి అయుండొచ్చు.

We use have + object + past participle to create this structure.
ఈ వాక్య నిర్మాణానికి have + object + past participle వాడాలి.

For example:

The hairdresser cuts my hair.

This sentence becomes:
I have my hair cut (by the hairdresser).

We often use the past participle form of do, ‘done’, when we are describing actions informally and not in detail.
సాధారణంగా ఈ వాక్యాల్లో do కు past participle form అయిన ‘done’ వాడతాం.

I have my hair done once a month at the hairdressers.

In the above example, ‘do’ replaces ‘cut’ as it the action being performed is obvious from the context.
పైన ఉదాహరణలో ‘do’ కు బదులు ‘cut’ వాడొచ్చు. ఎందుకంటే సందర్భాన్ని బట్టి అక్కడ జుత్తు కత్తిరించుకోవడం అనే అర్థం మనకు బోధపడుతుంది కాబట్టి.

Had (past)
When we are describing actions in the past, we simply change ‘have’ to ‘had’. The other words in the sentence remain unaffected.
మనం గతంలో జరిగినవాటి గురించి చెప్పాలంటే కేవలం ‘have’ కు బదులు ‘had’ ఉపయోగిస్తే చాలు.

I had my hair cut last weekend.
She had her car cleaned yesterday.

Game: Have something done

4 Questions

సరైన జవాబు ఎంచుకోండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Extension:

Get

‘Get’ is another common verb we can with this structure. It is often used instead of ‘have’, but is more informal.

I get my clothes cleaned at the dry cleaners.

As with ‘have’, we can talk about past actions by changing the form of ‘get’ to ‘got’.

She got the door to her house fixed last week. It’s secure now.


Interesting Facts

11 - Have something done 685690210 copy.jpg

11 - Have something done 466051967 copy.jpg

Conversation Cards

English_learning_POST_new.png